بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960083126
نویسنده : اعظم امین نیکخوی
عنوان پایان نامه : مقایسه بین تمرینات پیلاتس با تمرینات بادی بالانس بر توان هوازی، فشارخون استراحتی، ترکیب بدنی و برخی از عوامل آمادگی جسمانی زنان میانسال غیرفعال
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علیرضا علمیه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از مطالعه حاضرمقایسه بین تمرینات پیلاتس و بادی بالانس برتوان هوازی، فشارخون استراحتی، ترکیب بدن وبرخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی زنان میانسال غیرفعال می باشد. به این منظور 20 نفر زن میانسال غیرفعال از میان داوطلبان انتخاب شدند که به صورت تصادفی به دو گروه تمرینات پیلاتس (10نفر) با میانگین سنی (6/49) وتمرینات بادی بالانس (10نفر) بامیانگین سنی (1/50) سال تقسیم شدند. قبل وبعداز تمرینات، از آزمون پله کوئین برای اندازه گیری توان هوازی، فشارسنج آنالوگ برای اندازه گیری فشارخون استراحتی، نسبت دور کمر به لگن (WHR) وشاخص توده بدن (BMI) اندازه گیری شد. همچنین برای اندازه گیری فاکتورهای آمادگی جسمانی (قدرت بالاتنه از آزمون شنای سوئدی، استقامت شکمی از آزمون درازونشست، چابکی ایستا از آزمون بورپی، تعادل ایستا از آزمون لک لک، انعطاف پذیری بالاتنه به وسیله گونیامتر، هماهنگی عصب وعضله با آزمون پرتاپ توپ به دیوار) استفاده شد. سپس هردو گروه در یک دوره 8هفته ای، هرهفته 3جلسه، 50 دقیقه تمرینات مورد نظر را انجام دادند. از آزمون کلموگراف اسمیرنف برای کسب اطمینان ازطبیعی بودن توزیع داده ها استفاده شد. ازآزمون t همبسته و t مستقل برای بررسی تفاوت درون گروهی وبین گروهی به کار گرفته شد.تجزیه وتحلیل های درون گروهی نشان داد که هر دو گروه در تمام مولفه های مفروض به جز فشار خون استراحتی 27/0¬p= (بادی بالانس) و 971/0¬p= (پیلاتس) وهماهنگی عصب وعضله 619/0¬p= در گروه پیلاتس، پیشرفت داشتند.مطابق با تجزیه و تحلیل های بین گروهی، گروههای پیلاتس وبادی بالانس به طور کلی اثرات مشابهی بر متغییر های مستقل داشتند. (05/0¬>p) نتیجه گیری: نتایج نشان دادکه هردونوع تمرین پیلاتس وبادی بالانس می تواندبه منظور بهبود برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی، توان هوازی، ترکیب بدن وفشارخون استراحتی استفاده شود.
كلمات كليدي : پیلاتس، بادی بالانس، توان هوازی، آمادگی جسمانی، ترکیب بدن، فشارخون استراحتی، میانسال
تاريخ دفاع : 1398-6-13