بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940293619
نویسنده : محمود زکی پور
عنوان پایان نامه : تاثیراستفاده رسانه های اجتماعی بر عملکرد کسب و کار با شدت رقابت و شایستگی رسانه های اجتماعی(مورد مطالعه:شرکت های فروش فرش تهران).
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما () : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : درک نقش رسانه های اجتماعی برای سازمان ها امری حیاتی است، رسانه های اجتماعی اساساً تغییر و تعاملات بین شرکت ها و مشتریان می باشند، گسترش آنها باعث ایجاد یک دوره جدید برای شرکت ها و فروش آنان است،هدف در این پژوهش به بررسی تاثیراستفاده رسانه های اجتماعی بر عملکرد کسب و کار با نقش شدت رقابت و شایستگی از رسانه های اجتماعی(مورد مطالعه:شرکت های فروش فرش تهران) پرداخته شده است.از نظر روش شناسی، تحقیق حاضر توصیفی و همبستگی است. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده است، جامعه ی آماری شامل شرکت های فروش فرش های شهر تهران با توجه به محدود بود از 50 پرسشنامه پخش شده تعداد 50 پرسشنامه معتبر و قابل سنجش جمع آوری شده است، و در نهایت با روش معادلات ساختاری نرم افزار Smart Pls2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج تحقیق نشان داده که فقط بین رسانه اجتماعی بر شایستگی اجتماعی و شدت رقابت تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد در بقیه فرضیات تاثیر مثبت و معناداری بین متغیرهای تحقیق وجود دارد.
كلمات كليدي : رسانه های اجتماعی مرتبط با مشتری، شدت رقابت اجتماعی، شایستگی اجتماعی، عملکردکسب و کار.
تاريخ دفاع : 1398-11-7