بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950306404
نویسنده : حسن عموئی
عنوان پایان نامه : تاثیر سه برنامه تمرین پلایومتریک، قدرتی و ترکیبی بر روی عملکرد جسمانی و فیزیولوژیکی نوجوانان پسر رشته کیک¬بوکسینگ
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علیرضا علمیه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از پژوهش حاضر، مقایسه سه برنامه تمرینی پلایومتریک، قدرتی و ترکیبی بر عملکرد جسمانی و فیزیولوژیکی در نوجوانان رشته کیک¬بوکسینگ بود که در قالب یک طرح میدانی نیمه¬تجربی دارای پیش¬آزمون و پس¬آزمون انجام گرفت. شصت نوجوان پسر در دامنه سنی 13 تا 17 سال، به طور داوطلبانه انتخاب و در چهار گروه تمرین پلایومتریک، تمرین قدرتی، تمرین ترکیبی و کنترل (هر گروه 15 نفر) به طور تصادفی تقسیم شدند. همه شرکت¬کنندگان در ابتدای تحقیق رضایت¬نامه و پرسشنامه¬های تحقیق را تکمیل نمودند و همچنین دو روز قبل و بعد از شش هفته پروتکل برنامه¬های تمرینی، به¬ترتیب در جلسات پیش¬آزمون و پس¬آزمون جهت اندازه¬گیری¬ها شرکت کردند. متغیرهای BMI، انعطاف¬پذیری، چابکی، سرعت، توان بی¬هوازی و توان هوازی ارزیابی شدند. هرکدام از سه گروه شش هفته، هفته¬ای دو جلسه به برنامه تمرینی خود پرداختند. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از آزمون تحلیل¬واریانس و آزمون تعقیبی شفه برای نتایج بین¬گروهی متغیرها و همچنین آزمون t همبسته برای گزارش نتایج درون¬گروهی متغیرها استفاده شد. یافته¬ها نشان داد قدرت عضلانی (001/0> (pو BMI (007/0> (p در هر سه گروه تغییر معنی¬داری داشت، اما زمان سرعت و چابکی (001/0> (p فقط در دو گروه پلایومتریک و ترکیبی به¬طور معنی¬داری کاهش داشتند که این کاهش در گروه ترکیبی بیشتر بود. همچنین، توان هوازی (001/0> (p و بی¬هوازی (006/0> (p در هر سه گروه بهبود معنی-داری یافتند که این بهبود در گروه پلایومتریک بیشتر از سایر گروه¬ها بود. در مجموع، با توجه به بهبود عملکرد جسمانی و فیزیولوژیکی حاصل از شیوه¬های تمرینی بکار گرفته شده، می¬توان از این نوع تمرینات به عنوان بخشی از برنامه¬های تمرینی ورزشکاران رشته کیک¬بوکسینگ استفاده کرد.
كلمات كليدي : تمرین پلایومتریک، تمرین مقاومتی، چابکی، توان بی¬هوازی، انعطاف¬پذیری، کیک-بوکسینگ
تاريخ دفاع : 1398-11-6