بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 932401011
نویسنده : فاطمه تجلی راد
عنوان پایان نامه : سنتز نانو کاتالیست های مغناطیسی نیتروژن دار جدید و استفاده از آن در سنتز ترکیبات آلی و حذف مواد شیمیایی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شیمی
رشته/گرایش تحصيلي : شیمی آلی
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسن کفایتی, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : شهاب شریعتی, ,
چكيده : در این رساله سه رویکرد، تهیه نانوذرات مغناطیسی، عامل دار کردن سطح آنها و استفاده از آنها به عنوان نانوکاتالیزگر در واکنش های آلی و همچنین حذف فلز کادمیوم از محیط آبی مورد توجه قرار گرفته است. در ابتدا نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 به روش هم رسوبی تهیه شدند. سپس پس از چند مرحله با پروپیل آمینو پیریدین عامل دار شدند. ساختار نانوذرات سنتز شده N-پروپیل‌آمینوپیریدین (Fe3O4@PAP) با روش های FT-IR، SEM، XRD، TAS و VSM شناسایی شدند. سپس از نانو ذرات سنتز شده برای تهیه مشتقات جدید اتیل-2-آمینو-4-آریل-8-پاراتولیل-3-سیانو-6-فنیل-8،4-دی‌هیدرو-H1-پیریمیدو[2،1-a]پیریمیدین-7-کربوکسیلات (طرح 1) و مشتقات اتیل-2-آریل-4-فنیل-7-(2-هیدروکسی بنزوئیل)-H4-پیریمیدو[2،1-a]پیریمیدین-3-کربوکسیلات (طرح 2) استفاده شد. در هر دو واکنش، محصولات با بازده عالی و در مدت زمان کوتاهی تهیه شدند. (طرح 1) (طرح 2) در ادامه برای مطالعه کارآیی نانوذره Fe3O4@PAP، فرآیند حذف یون‌های کادمیوم (II) با نانوذره Fe3O4@PAP از محیط آبی بررسی شد. نتایج نشان داد که نانوذرات معرفی شده در این تحقیق (Fe3O4@PAP) با سینتیک سریع و کارآیی بالایی یون‌های کادمیوم (II) را حذف می‌کنند. بنابراین به عنوان جاذب مناسبی برای حذف یون‌های کادمیوم (II) قابل استفاده هستند و خاصیت مغناطیسی نانوذرات سنتز شده آن را به عنوان جاذب مناسب و کارآمدی معرفی می‌کند.
كلمات كليدي : Fe3O4@PAP، پیریمیدو[2،1-a]پیریمیدین، Fe3O4، کادمیوم، آمینو پیریدین
تاريخ دفاع : 1397-11-10