بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960261613
نویسنده : افسانه پورمحسن حسن کیاده
عنوان پایان نامه : تأثیر تمرین هوازی و آموزش تغذیه بر سلامت جسمانی زنان فعال چاق
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا فدایی چافی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده زمینه و هدف: هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر برنامه تمرین هوازی و آموزش تغذیه برسلامت جسمانی زنان فعال چاق بود. روش و بررسی: برای این منظور، آزمودنی ها به تعداد 40 نفر از بین زنان چاق فعال شرکت کننده در برنامه های ورزش همگانی سالن حجاب واقع در پارک بانوان شهر رشت به صورت نمونه های در دسترس انتخاب شدند. و به صورت تصادفی در 4 گروه تمرین هوازی، آموزش تغذیه، تمرین هوازی و آموزش تغذیه و گروه کنترل((n=10، سن 1/2 ± 8/40، 2/3 ±2/31BMI=،) تقسیم شدند. گروه ها هرکدام طی یک جلسه جداگانه، با شیوه انجام کار آشنا شدند. متغیرهای یپکر سنجی شامل قد، وزن، درصد چربی بدن، اندازه گیری های آمادگی جسمانی شامل توان هوازی، قدرت، انعطاف پذیری، توان بی هوازی و فشار خون در پیش آزمون و پس آزمون اندازه گیری شد. پروتکل تحقیق طی 12 هفته انجام شد. از آزمودنی های گروه کنترل خواسته شد سطح فعالیت بدنی و رژیم غذایی خود را تغییر ندهند. گروه تمرین هوازی 3 جلسه در هفته به تمرین هوازی شامل دویدن های نرم و پیوسته وحرکات ایروبیک مانند قدم زدن درجا، وقدم زدن درجا به داخل وخارج، قدم به جلو وبه عقب، ایکس ، دابل استپ تاچ و... با شدت 60 تا 70 درصد ضربان قلب بیشینه پرداخت، گروه تغذیه هفته ایی یک بار برنامه آمورش گروهی توسط متخصص تغذیه شرکت کردند، گروه تمرین هوازی با آموزش تغذیه نیز در هر دو نوع برنامه تمرین هوازی و آموزش تغذیه شرکت کردند. بررسی توزیع طبیعی داده ها توسط آزمون شاپیرو ویلک، نشان داد فقط توزیع داده های فشار خون طبیعی نبود. از آزمون های t همبسته، تحلیل واریانس یک طرفه همراه با آزمون تعقیبی شفه و یا معادله نا پارامتریک آن ها به ترتیب ویلکاکسون و کروسکال والیس برای تجزیه تحلیل استنباطی داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 و ترسیم نمودارها توسط نرم افزار اکسل نسخه 2010 و سطح معنی دار) 05/0p< (در نظر گرفته شد. یافته های تحقیق: یافته های تحقیق نشان داد که در گروه های آموزش تغذیه ، تمرین هوازی و آموزش تغذیه و تمرین هوازی کاهش BMI ( به ترتیب P=0/001 و P=0/000 و P= 0/000 )، WHR ( به ترتیب P= 0/005 و p= 0/000 وp= 0/000 ) و درصد چربی ( به ترتیب P= 0/022 و P= 0/000 و P=0/000 ) معنی دار بود و بیشترین تغییرات بین گروهی به ترتیب مربوط به گروه های تمرین هوازی و آموزش تغذیه، تمرین هوازی و آموزش تغذیه بود. با این حال تغیرات درون گروهی و بین گروهی در فشار خون سیستولیک و دیاستولیک معنی دار نبود. در ارتباط با عوامل آمادگی جسمانی افزایش قدرت پنجه دست راست در گروه تمرین با آموزش تغذیه ( P= 0/024 ) افزایش انعطاف پذیری در گروه تمرین هوازی و آموزش تغذیه ( P= 0/003 ) و گروه تمرین هوازی( P= 0/000 ) و افزایش توان هوازی در گروه های تمرین هوازی و آموزش تغذیه ( P= 0/001 ) و گروه تمرین هوازی ( P= 0/000 ) معنی دار بود. بیشترین تغیرات بین گروهی در انعطاف پذیری و توان هوازی مربوط به گروه تمرین هوازی و گروه تمزین هوازی و آموزش تغذیه بود. نتیجه گیری: تحقیق حاضر نشان داد تمرین هوازی و آموزش تغذیه هر کدام به تنهایی می تواند آثار مطلوبی بر سلامت جسمانی زنان چاق فعال داشته باشد. اما ترکیب برنامه تمرین هوازی همراه با آموزش تغذیه توانست فواید بیشتری در ارتقا سلامت جسمانی زنان فعال چاق ایجاد کند. این نکته برای زنانی که در ورزش همگانی شرکت دارند حائز اهمیت است.
كلمات كليدي : برنامه خلاقانه، تمرین هوازی، آموزش تغذیه، سلامت جسمانی، زنان فعال چاق
تاريخ دفاع : 1398-5-31