بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930489432
نویسنده : علی مسگریان غلامی
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه میان تعصب کارکنان نسبت به وضع موجود با انگیزه مقاومت آنان در برابر پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت دانش با نقش تعدیلگری اینرسی (مورد مطالعه: شرکت‌های موجود در شهرک‌های صنعتی استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسین گنجی نیا, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقاومت در برابر سیستم‌های مدیریت دانش اغلب یکی از دلایل عمده ذکرشده برای شکست طرح‌های مدیریت دانش است. اگرچه مطالعات قبلی از دیدگاه‌های نظری مختلفی برای توضیح رفتار مقاومتی کارکنان استفاده کرده‌اند، اما تحقیق در مورد مقاومت در برابر سیستم‌های مدیریت دانش همواره با فقدان مواجه بوده است. علاوه بر این، مطالعات موجود در مورد مقاومت در برابر سیستم‌های اطلاعاتی درون یک سازمان عمدتاً بر زمینه استفاده اجباری متمرکز هستند. با در نظر گرفتن این موضوع که قبول کردن سیستم مدیریت دانش یا مقاومت در برابر آن اساساً یک تصمیم فردی است و باید بر اساس فعالیت‌های قبلی و شخصی افراد در حوزه‌های مدیریت دانش بررسی شود، این تحقیق پدیده مقاومت در برابر این سیستم‌های اطلاعاتی را از دیدگاه (تعصب موجود نسبت به وضع کنونی) موردبررسی قرار داده است. در مرحله آغازین این پروژه، اطلاعات لازم از شرکت‌های فعال موجود در شهرک‌های صنعتی استان گیلان گرفته شد. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و از نوع پیمایشی می‌باشد که برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه بهره برده است. جامعه آماری نیز شامل 6000 نفر کارکنان شرکت‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان گیلان می‌باشد که از میان آنها 260 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب گشته و پرسشنامه میان آنها توزیع شد. در اين تحقیق براي آزمون فرضیه‌ها و تعيين تأثير متغيرهاي مكنون از مدل‌يابي معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که از میان مقیاس های تعصب به وضعیت موجود، زیان گریزی و هنجارهای اجتماعی بر تمایل به مقاومت در برابر سیستم‌های مدیریت دانش تاثیر مثبت دارند. اما تاثیر هزینه‌های جابجایی بر تمایل به مقاومت در برابر سیستم‌های مدیریت دانش تایید نشد. همچنین، اثر تعدیل‌کنندگی اینرسی بر روی ارتباط میان هنجارهای اجتماعی و مقاومت در برابر پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت دانش تایید شد. اما اثر تعدیل‌کنندگی اینرسی بر روی ارتباط میان زیان گریزی و هزینه های جا به جایی با پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش تایید نشد.
كلمات كليدي : مدیریت دانش، سیستم مدیریت دانش، مقاومت کارکنان، تعصب به وضع موجود، اینرسی.
تاريخ دفاع : 1396-6-28