بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940196747
نویسنده : غزاله غزلی
عنوان پایان نامه : بهسازی و ساماندهی بافت های فرسوده با تاکید بر مشارکت مردم ( مطالعه موردی محله دباغیان شهر رشت)
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :نصرالله مولائی هشجین, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : بافت فرسوده، به مفهوم فرسودگی کالبدی و اجتماعی، محصول تأثیر و تأثر متقابل فرآیندهای اجتماعی و فضای جغرافیایی است. بدین سبب موضوع بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری، یکی از مسائل و چالشهای شهرهای امروزی است، که اندیشمندان و حوزه های مختلف و مدیران شهری را به حیطه تلاش در جهت بهسازی و نوسازی آن کشانده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تبینی ابتدا مفاهیم و تعاریف مربوط به بافت فرسوده و شیوه های مداخله در آن پرداخته و سپس با مطالعه محدوده موردی یعنی محله دباغیان شهر رشت پرداخته است. محله دباغیان یکی از محلات قدیمی با هویت شهر رشت یه عنوان نمونه موردی این پژوهش قرار گرفته است. هدف این پژوهش شناخت وضعیت بافت فرسوده محله دباغیان و راهکارهای مناسب جهت بهسازی آن می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی است و از حیث روش تحیقیق، توصیفی – تحلیلی بوده و با توجه به ماهیت تحقیق داده های مورد نیاز از طریق مطالعات اسنادی و مطالعات میدانی ( ازجمله پرسشنامه و مشاهده) جمع آوری شده است.که در روش میدانی، با استفاده از روش نمونه گیری کوکران 100 نمونه پرسشنامه به شیوه تصادفی از ساکنین بافت تکمیل و در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند و از طریق تحلیل SWOT به بررسی نهایی وضعیت بافت فرسوده محله پرداخته شده و راهکارهایی در راستای بهسازی و نوسازی مشارکتی در این محله ارائه داده شده است. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج تحقیق نشانگر آن است که کمبود امکانات، خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی سبب مهاجرت ساکنان بومی به مناطق دیگر شهر شده و باعث منفی شدن نرخ رشد جمعیت بافت، طی سالهای اخیر شده است و از طرف دیگر به خاطر وضعیت اجتماعی - اقتصادی ساکنان بافت، سبب شده تا روند بهسازی و نوسازی درون بافت کند شود، که این عوامل سبب فرسوده شدن و تخریب بیشتر بافت شده است.
كلمات كليدي : بهسازی، ساماندهی بافت های فرسوده، مشارکت مردم، محله دباغیان، رشت
تاريخ دفاع : 1396-6-26