بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950214359
نویسنده : سیده میگل نوری نیا
عنوان پایان نامه : بررسی و تجزیه و تحلیل اثرات ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑر فرآیند ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺪاري ﺑﺎ تبیین ﻧﻘﺶﻣﻴﺎﻧﺠﻲ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﻛﺎرﻛﻨﺎن در نظام بانکی (مورد مطالعه: شعب بانک ملت در شهر رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیدمحمود شبگو منصف, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در دﻧﻴﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر، ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن های ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺪاري در آن ها ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دارای هوش معنوی ﺑﺎﻻ، ﻓﻀﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﻧﺪه است که از ﺧﻼﻗﻴﺖ و اﻳﺪه ﻫﺎي ﻧﻮ اﺳﺘﻘﺒﺎل نموده و ﺟﻬﺖ روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻤﻴﺸﻪ آﻣﺎده باشد و هم چنین ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دارای ﻛﺎرﻛﻨﺎنی با اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي، ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﻲ آورﻧﺪ. ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ و تجزیه وتحلیل اثرات ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي بر فرآیند ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺪاري ﺑﺎ تبیین ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﻛﺎرﻛﻨﺎن نظام بانکی در ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ملت شهر رشت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ هدف کاربردی و روش اجرای آن از نوع توصیفی می باشد. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ملت شهر رشت به تعداد 265 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی-مورگان 153 نفر درنظر گرفته شده و روش نمونه گیری در این تحقیق، از نوع تصادفی طبقه ای است. ابزار گردآوری داده ها کتابخانه ای و میدانی بوده که از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ های مرجع هوش معنوی (هیلدبرانت، 2011) ، اخلاق حرفه ای (قاسم زاده و همکاران، 1393) و مشتری مداری (کوازی، 2002) استفاده شده است. روایی آن صوری محتوایی بوده که توسط استاد راهنما و دیگر متخصصان این حوزه تایید و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ دارای معیار لازم بالای 0.7 بوده که قابل قبول تلقی می شود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و استنباطی بواسطه نرم افزارهای pls ,spssاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ که ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي بر فرآیند مشتری مداری و اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﻛﺎرﻛﻨﺎن تاثیر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري دارد. همچنین اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﻛﺎرﻛﻨﺎن برفرآیند ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺪاري تاثیر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري دارد. ودر نهایت اینکه ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي بر فرآیند ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺪاري از ﻃﺮﻳﻖ تبیین نقش میانجی اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي، تاثیر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري دارد. لازم به یادآوری است که اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
كلمات كليدي : واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي: ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي، اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪاي کارکنان ، فرآیند ﻣﺸﺘﺮي
تاريخ دفاع : 1397-6-22