بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950014416
نویسنده : سید معین جعفری پورزارع
عنوان پایان نامه : بررسی مقایسه ای اثر عصاره 3 ادویه میخک، دارچین و هل بر روی قارچ های مولد کپک میوه (penicillium sp.) مرکبات
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي - ميكروبيولوژي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سمیه عطائی جلیسه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده: از گذشته تاکنون حفظ و نگهداری میوه¬ی مرکبات از گزند قارچ¬های¬ مولد کپک یکی از مهمترین معضلات، طی پروسه برداشت محصول و انبارداری بوده است، با توجه به استفاده از سموم شیمیایی برای حل این مشکل و تأثیرات گوناگون آن بر انسان و اکوسیستم، پژوهشگران همواره به دنبال جایگزینی مناسب برای مقابله با قارچ¬های مولد کپک مرکبات بوده¬اند، از این رو با توجه به خواص ضدقارچی و ضدباکتریایی برخی از گیاهان بخصوص ادویه¬جات و استفاده از آنها در طب سنتی، در این تحقیق به مقایسه اثر سه ادویه دارچین،هل، میخک بر قارچ¬های مولد کپک مرکبات (penicillium sp.) پرداخته شد. مواد و روش¬ها: سه ادویه موردنظر به صورت خشک و تازه تهیه گردید، همچنین قارچ پنی¬سیلیوم از پرتغال جداسازی گردید، پس از آن عصاره اتانولی به دست آورده شد، اثرات ضدقارچی عصاره¬های حاصل پس از تهیه رقت¬های مختلف برای هر یک از عصاره¬های گیاهی با روش¬های حداقل، غلظت مهارکنندگی قارچ و حداقل غلظت کشندگی قارچ به دست آورده شد. نتایج: با توجه به رقت¬های تهیه شده، نتایج حداقل غلظت مهارکنندگی قارچ و حداقل غلظت کشندگی قارچ به ترتیب توان عصاره میخک با غلظت 25 میلی‏گرم بر میلی‏لیتر و غلظت 50 میلی‏گرم بر میلی‏لیتر، دارچین با غلظت 25 میلی‏گرم بر میلی‏لیتر و غلظت 50 میلی‏گرم بر میلی‏لیتر و در نهایت هل با غلظت 50 میلی‏گرم بر میلی‏لیتر و فاقد اثر کشندگی برای قارچ بوده ثبت شد. نتیجهگیری: با توجه به اثرات سه ادویه دارچین، هل و میخک، عصاره گیاه میخک بیشترین تأثیر را بر قارچ گذاشته و مدت زمان بیشتری مقاومت نموده که گزینه مناسبی برای جایگزنی با سموم شیمیایی خواهد بود. کلمات کلیدی: دارچین، هل، میخک، پنی سیلیوم،سریال دایلوشن، MIC، MFC.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: دارچین، هل، میخک، پنی سیلیوم،سریال دایلوشن، MIC، MFC.
تاريخ دفاع : 1397-06-21