بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950226248
نویسنده : محمدرضا عیسی‌زاده زراکی
عنوان پایان نامه : اولویت‌بندی منابع زیست‌توده در استان گیلان
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي ـ مديريت كشاورزي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سعید فیروزی, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : محمدصادق اللهیاری, ,
چكيده : این پژوهش با هدف الویت‌بندی منابع انرژی زیست‌توده در استان گیلان در سال 1397 انجام گرفت. برای این منظور از روش تصمیم¬گیری چند معیاره تاپسیس استفاده شد. پس از بررسی¬های اولیه، 12 نفر از اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره مدیریت پسماند و محیط ‌زیست استان گیلان به ¬عنوان اعضاء گروه تحقیق انتخاب شدند. در ابتدا با مرور منابع و بهره¬گیری از نظرات تخصصی اساتید دانشگاهی، 10 معیار شامل 1) ایجاد مشاغل جانبی فنی، 2) حفظ منابع انرژی تجدیدناپذیر، 3) مزیت نسبی تولید سوخت زیستی، 4) پیچیدگی فرایند تولید سوخت زیستی، 5) هزینه فرایند تبدیل زیست¬توده به سوخت زیستی، 6) قابلیت استفاده مجدد از زیست¬توده، 7) هزینه تأمین زیست¬توده، 8) اثرات زیست¬محیطی انباشت زیست¬توده، 9) سازگاری فرایند تولید سوخت زیستی با اندازه واحدهای تولیدکننده زیست¬توده و نگرش و دانش تولید کنندگان 10) خودکفایی تأمین انرژی بودند. همچنین، با مطالعه منابع تخصصی مرتبط و مشورت با اساتید دانشگاهی استان گیلان، 11 منبع تولید سوخت زیستی در این استان شامل 1) برنج، 2) بادام زمینی، 3) فضولات دام و طیور، 4) پسماندهای برنج، 5) پسماندهای بادام زمینی، 6) پسماندها و ضایعات چای، 7) ضایعات باغات زیتون و پسماندهای فرآوری زیتون، 8) ضایعات کشتار دام و طیور و و عرضه ماهیان پرورشی، 9) زباله‌های جامد و پساب‌های شهری، 10) ضایعات محصولات جنگلی، 11) جلبک‌ها وآزولا در نظر گرفته شدند. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که از بین معیارهای مورد مطالعه، معیار "ایجاد مشاغل جانبی و فنی" با میانگین رتبه 95/7 به¬ عنوان مهم‌ترین عامل مؤثر در اولویت‌بندی منابع زیست‌توده در استان گیلان نقش داشته است. تجزیه و تحلیل داده¬ها همچنین نشان داد که بر اساس نظرات کارشناسان گروه تحقیق، گزینه¬های "ضایعات محصولات جنگلی" با وزن 727/0 و "فضولات دام و طیور" با وزن 642/0 از گروه نسل دوم سوخت‌های ‌زیستی، به ترتیب به ¬عنوان مهمترین منابع زیست¬توده در استان گیلان تعیین شدند.
كلمات كليدي : تاپسیس، زیست‌توده، سوخت‌های‌زیستی
تاريخ دفاع : 1397-10-26