بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930473124
نویسنده : فروزان جواد زاده
عنوان پایان نامه : بررسی مقایسه¬ای فعالیت ضد میکروبی بیفیدیو باکتریوم بیفیدوم و عصاره گیاه سیر (Allium Sativum) بر روی ارگانیزم شاخص مواد غذایی لیستریا مونوسیتوژنز
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زیست شناسی - سلولی و مولکولی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دكتر سمیه عطائی جلیسه,
استاد مشاور () : ,
چكيده : باكتري ليستريا مونوسيتوژنز مي¬تواند عامل بسياري از موارد اسپوراديك و اپيدميك بيماري در انسان باشد که معمولاً از طريق موادغذايي منتقل مي¬شود.ميزان بالاي مرگ و ميرناشي از ابتلا به ليستريوز باعث نگراني در صنايع غذايي و سازمان¬هاي نظارتي شده است. باتوجه به حضور گونه¬هاي گياهي متعدد درايران، ‌با انجام مطالعات ضد ميكروبي بر روي تعدادي از گياهان دارويي كشور،احتمالاً مي¬توان به تركيبات باارزشي دراين زمينه دست يافت. بدين منظور در مطالعة حاضر خواص ضد ليستريايي عصاره سیر و بیفیدیو باکتریوم بررسي گرديد. ابتدا گیاه سیر به صورت پودر تهیه شده و سپس عصاره آبی و هیدروالکلی آن تهیه شد.اثرات ضدمیکروبی عصاره روی ليستريا مونوسيتوژنز با استفاده از روش آنتی بیوگرام و ایجادچاهک انجام شدوپس از 3 باراندازه¬گیری هرآزمون، میانگین قطرهاله عدم رشد عصاره سیروبیفیدیوباکتریوم اندازه¬گیری و ثبت شد.نتایج حاصل ازاین تحقیق نشان دادکه حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره سیرلیستریا ، 150 میلی¬گرم بر میلی لیتر بودکه حاوی رقت 4/1 بوده است. ولی حداقل غلظت کشندگی این عصاره در 75 میلی¬گرم بر میلی لیتر که مربوط به رقت 1:2 بوده است.نتایج بدست آمده از تحقیق حاضرنشان دادکه باکتری ليستريا مونوسيتوژنزبه عصاره عصاره سیروبیفیدیوباکتریوم حساس می¬باشند.بیش¬ترین قطرهاله عدم رشدباکتری ليستريامونوسيتوژنزومحیط حاوی عصاره سیر 19میلی¬متر بود. باتوجه به نتایج حاصل و قدرت بازدارندگی عصاره سیروبیفیدیوباکتریوم برروی باکتری‌ ليستريامونوسيتوژنز، می‌توان چنین نتیجه¬گیری نمود که این گیاه و بیفیدیو باکتریوم با توجه به خواص آنتی¬باکتریال خود پتانسیل استفاده در صنایع غذایی را دارند.
كلمات كليدي : ضدمیکروبی،بیفیدیوباکتریوم بیفیدوم،عصاره گیاه سیر(Allium Sativum)،لیستریامونوسیتوژنز، MBC، MIC
تاريخ دفاع : 1395-11-30