بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950119600
نویسنده : فاطمه شرفی ماسوله
عنوان پایان نامه : تاثیر دانش گرامر بر روی دانش کاربردی کنش گفتاری تمجید در زبان آموزان ایرانی زبان خارجه به عنوان زبان دوم
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :آرش سحرخیز عربانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : دانش کاربرد شناسی یکی از اجزای اصلی دانش ارتباطی می باشد و یک توانایی برای بیان مناسب دامنه ای از عملکردهای زبان است. مطالعه ی حاضر به منظور بررسی تاثیر افزایش دانش دستوری در بهبود دانش کاربرد شناسی کنش گفتاری در زبان آموزان زبان انگلیسی سطح متوسط صورت گرفته است. نتایج نمرات آزمون برای هر دو گروه به منظور اثبات اینکه آیا روش آموزشی موثر بوده یا نه، مقایسه شده بودند. در این مطالعه، 60 دانش آموز سطح متوسط که نمره شان با30 تا 40 در آزمون مهارت زبانی بوده اند به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه قرار گرفتند، گروه کنترل و گروه تجربی. پیش آزمون های کنش گفتار در دو گروه برگزار شدند. گروه تجربی این دانش را از طریق تقویت ساختار دستوری آموختند، در حالیکه، گروه کنترل آموزش را بدون این ساختار دستوری دریافت کردند. بعد از آموزش هر گروه، بر روی هر دو گروه پس آزمون انجام گرفت. نتیجه گیری شد که شرکت کنندگان هردو گروه به طور معناداری در پس آزمون پیشرفت قابل توجهی در دانش کاربردی کنش گفتاری تمجید داشتند. گروه تجربی که از طریق آموزش ساختار دستوری مرتبط تعلیم دیده بودند پیشرفت بیشتری نسبت به گروه کنترل داشتند. یافته های مطالعه پیامدهایی را برای معلمین، گردآورندگان مطالب درسی، و گردآورندگان برنامه آموزشی به همراه دارد.
كلمات كليدي : دانش کاربرد شناسی ،بهبود دانش کاربرد شناسی کنش گفتاری در زبان آموزان زبان انگلیسی
تاريخ دفاع : 1397-11-10