بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930490401
نویسنده : شهرزاد فرحی بسته دیمی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر عوامل مرتبط با هوش تجاری بر کیفیت تصمیم ادراکی در صنعت بیمه (مطالعه موردی: کارکنان بیمه سامان در کشور)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت بيمه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر محسن محمد نوربخش لنگرودی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر عوامل مرتبط با هوش تجاری بر کیفیت تصمیم ادراکی در صنعت بیمه است. پژوهش جاري از نوع پژوهش هاي كاربردي و از نظر دسته بندی پژوهش بر حسب نحوه ی گردآوری داده ها از نوع تحقيقات توصیفی است.جامعه آماری این تحقیق شامل همه کارکنان بیمه سامان می باشد. بیمه سامان دارای 23شعبه در کل کشور می باشد و حدود470 پرسنل دارد . بنابراین جامعه آماری این تحقیق تعداد 470 نفر می باشد. با توجه به اینکه تعداد کل کارکنان مشخص می باشد برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. مطابق جدول مورگان حجم نمونه برابر 212 نفر می باشد. و از روش نمونه گیری خوشه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. در این تحقیق بر اساس منطقه جغرافیایی یعنی شمال، جنوب، شرق و غرب و مرکز اقدام شد و در نهایت با توجه به خوشه بندی پرسشنامه ها توزیع گردید. تعداد 230 پرسشنامه توزیع شد و در نهایت بعد از برگشت پرسشنامه ها از بین آنها، 212 پرسشنامه انتخاب گردید.در این تحقیق برای اندازه گیری روایی از روایی محتوا و همچنین برای اندازه گیری پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقادیر آن برای تمامی متغیرهای مدل بالاتر از 7/0 بدست آمده است. تمامی تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزارهای اس پی اس اس و پی ال اس انجام شده است. براي بررسي فرضيه هاي تحقیق از تحليل عاملي تاييدي و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتیجه فرضیه های تحقیق حاکی از تایید تمامی فرضیه های تحقیق داشت.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: هوش تجاری، کیفیت تصمیم ادراکی،صنعت بیمه
تاريخ دفاع : 1396-11-23