بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940077614
نویسنده : مهدیه طیبی
عنوان پایان نامه : تاثیر غرقه سازی توسط کلام معلم بر توانایی بکارگیری ساختار شبه اسنادسازی شده‌ی زبان آموزان ایرانیِ سطح پیشرفته
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :داود تقی پور بازرگانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش کنونی در صدد یافتن تاثیر تکنیک غرقه سازی از طریق کلام معلم بر روی زبان آموزان ایرانی سطح پیشرفته زبان انگلیسی در خصوص ارزیابی توانایی به کارگیری ساختار شبه اسناد سازی شده است. به همين منظور 60 نفر زبان آموز مذکر با رده سني 15 تا 18 سال که حدود 25 ترم متوالی درحال تحصیل در آموزشگاه شکوه واقع در رشت بودند از ميان 85 نفر زبان آموز از طريق آزمون QPT انتخاب شدند، و از آنجاییکه زبان آموزان به صورت تصادفي در گروه آزمايشي و گروه گواه قرار نگرفتند، این پژوهش یک تحقیق شبه آزمایشی بود. دو گروه در این تحقیق وجود داشت که هر کدام شامل 30عضوبود. نخست يک پیش آزمون مهارت به کارگیری ساختار شبه اسنادی با ارائه یک موضوع که شاخص اعتبار آن 0.723 داشت اجرا شد. سپس گروه آزمايشي تکنیک غرقه سازی با ساختار شبه اسنادی از طریق کلام معلم را طي 10 جلسه دريافت نمودند درحالیکه گروه گواه روش معمول سنتی و بدون استفاده زیاده از حد معمول این ساختار را با همان تعداد جلسات فوق دريافت نمود. در نهايت هر دو گروه در يک پس آزمون نظیر آزمون قبل شرکت کردند. نتايج به دست آمده نشان داد که گروه آزمايشي که از روش غرقه سازی با ساختار مذکور از طریق کلام معلم درآن بهره گرفته شده بود در مقايسه با گروه گواه به مهارت بيشتري جهت بکارگیری عملی در نوشتار دست يافت. طبق يافته هاي اين پژوهش، نتایج نشان داد که با استفاده ازاین تکنیک وشیوه ، مدرسین می توانند محیطی مناسب برای یادگیری اتفاقی فراهم کنند که فراگيران را به تسلط بيشتري درمهارت به کارگیری عملی ساختارهای خاص در نوشتار سوق مي دهد.
كلمات كليدي : غرقه سازی .زبان آموزان ایرانیِ.سطح پیشرفته
تاريخ دفاع : 1396-6-30