بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950254718
نویسنده : خدیجه آقایی پور شیخانی
عنوان پایان نامه : تحلیل فرصت ها وتهدیدهای ژئوکالچر فضای مجازی درنظام آموزش وپرورش کشور
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياي سياسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :یوسف زین العابدین عموقین, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : فناوری همیشه مثل یک شمشیر دو لبه است. از این رو جذابیت ها و امکاناتی که فناوری های نوین در اختیار طیف گسترده کاربران قرار می دهند، بسیاری از مقاومت های اولیه را در هم می شکند و چالش های بزرگی در حوزه ژئوکالچر پیش روی دولت و نهادهای دولتی قرار می دهد باتوجه به مقدمه فوق پایان نامه حاضر دارای اهداف پژوهشی : 1. تحلیل فرصت ها وتهدیدها ی فضای مجازی درنظام آموزش وپرورش کشور 2. ارائه راهکارهای مناسب جهت بهره برداری بهینه آموزش وپرورش ازفرصت های فضای مجازی می باشد. 3. - ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از آسیب های فضای مجازی درآموزش و پرورش کشور. روش تحقیق حاضر روش میدانی وکتابخانه ای می باشد. نوع روش از منابع کتابخانه ای شامل اسناد معتبر، کتب، مقالات علمی، نشریات، سایت های معتبر، وپرسشنامه برای انجام مطالعات گسترده پیرامون مفاهیم تحقیق و و روش جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد. روش تجزیه وتحلیل با استفاده از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان حاصل می شود و در ادامه در آمار استنباطی تحقیق به بررسی فرضیات تحقیق می پردازیم.نتایج این پژوهش ابر این باوراست که، اینترنت توانسته فراگیرترین رسانه در تقویت دانش و کمک به آگاهی و افزایش توانایی باشد. علاوه بر آن فرهنگ به عنوان عامل اصلی ژئوکالچر به عنوان یک پدیده اجتماعی بنا به مقتضیات زمان و مکان و مطابق نیازها، اختراعات، و توسعه ی فضای مجازی دستخوش تغییر و تحول می شوند.بعلاوه اینترنت وتوسعه فضای مجازی درکنار فرصت ها، چالش ها و تهدیداتی نیز برای جامعه وفرهنگ ها درابعاد مختلف به همراه دارد.
كلمات كليدي : فرصت وتهدید، ژئوکالچر، فضای مجازی، آموزش وپرورش، دولت
تاريخ دفاع : 1397-10-10