بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930298079
نویسنده : غلامرضا رضایی
عنوان پایان نامه : تاثیر رضایت شغلی و ادراک از فرهنگ سازمانی بر تمایل به تسهیم دانش مستمر کارکنان شرکت توزیع برق استان گیلان با توجه به نقش تعهد عاطفی و اعتماد مبتنی برشناخت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسین گنجی نیا, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مدیریت دانش و به دنبال آن تمایل به تسهیم دانش، محیطی است که در آن افراد دانش خود را با یکدیگر تبادل نموده و سرانجام آن را به کار ببندند. هدف اصلی پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش کلیدی است که آیا رضایت شغلی و ادراک از فرهنگ سازمانی با توجه به نقش میانجی تعهد عاطفی و اعتماد مبتنی بر شناخت بر تمایل به تسهیم دانش مستمر کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان تاثیر دارد؟ این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از لحاظ نوع روش توصيفي است. از نظر جمع آوری داده ها، تحقیق میدانی محسوب می شود. جامعه آماری در این تحقیق، شامل کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان به تعداد 1560 نفر می باشد که بر اساس فرمول جامعه محدود کوکران، 220 نفر از آنها بر اساس روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در تحقیق حاضر، پرسشنامه می باشد که دارای روایی محتوا بوده و از نظر پایایی براساس ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای ادراک از فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی،تعهد عاطفی، اعتماد مبتنی بر شناخت و تمایل به تسهیم دانش مستمر به ترتیب با مقدار،801/0، 885/0، 845/0، 823/0، 815/0تایید شده است. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و LISREL 8.50 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که ادراک از فرهنگ سازمانی بر تکریم ارباب رجوع بر تعهد عاطفی و تمایل به تسهیم دانش مستمر تاثیر دارد؛ رضایت شغلی بر اعتماد مبتنی بر شناخت و تمایل به تسهیم دانش مستمر تاثیر دارد. تعهد عاطفی بر تمایل به تسهیم دانش مستمر تاثیر دارد. اعتماد مبتنی بر شناخت بر تماسل به تسهیم دانش تاثیر دارد.
كلمات كليدي : ادراک از فرهنگ سازمانی، تعهدعاطفی، رضایت شغلی، تمایل به تسهیم دانش مستمر، اعتماد مبتنی بر شناخت
تاريخ دفاع : 1397-11-11