بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940127094
نویسنده : هانیه قربانی ماسوله
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه تصویر برند و حفظ مشتریان شرکت های بیمه (مورد مطالعه بیمه کار آفرین در استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت بيمه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر مهدی همایون فر,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده صنعت بیمه بعنوان یکی از صنایع رو به رشد جامعه حاضر جهان و ایران می باشد. با توجه به افزایش تعداد شرکت های مختلف و طبع آن؛ افزایش رقابت در بازار، نیازمند انجام تحقیقات متنوع و کسب نتایج روابط متغیر هایی است که پیشرفت در این بازار رقابتی و البته پر تحول را با اتخاذ استراتژی ها و تصمیمات بهتر و سنجیده تر، میسر سازد. مطالعه حاضر در حوزه ی خدماتی بیمه کارآفرین مورد مطالعه قرار گرفت تا علاوه بر سنجش متغیرهای مذکور در شرایط فعلی، روابط بین آن ها نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. سوال اصلی تحقیق با توجه به مدل تحقیق عنوان می‎کند که تصویر برند چه تاثیری بر حفظ و نگهداری مشتریان بیمه کار آفرین دارد؟ متغیرهای میانجی رضایت مشتریان، انتظار مشتریان، کیفیت درک شده، ارزش درک شده چگونه رابطه تصویر برند و حفظ و نگهداشت برند را میانجیگری میکند؟جامعه آماری این تحقیق مشتریان بیمه کارآفرین در نیمه اول سال 1396 می باشد. نمونه¬گیری با استفاده از روش احتمالی در انجام گردید. حجم نمونه 279 نفر تعیین شد. روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نوع همبستگی می‎باشد. روش گردآوری داده¬ها و اطلاعات، میدانی و نیز ابزار جمع¬آوری داده¬ها، پرسشنامه¬¬ی استاندارد می¬باشد. روش تجزيه و تحليل اطلاعات، مدل¬یابی معـادلات ساختاری با استفاده از نرم¬افزار آموس بوده است. در نهایت با آزمودن فرضیه¬ها، نتایج تجزیه و تحلیل¬ها نشان می¬دهد که بین تصویر برند بر حفظ مشتریان شرکت های بیمه ان بیمه کار آفرین در استان گیلان ارتباط مثبت وجود دارد.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: تصویر ذهنی برند، وفاداری مشتریان، انتظار مشتریان، رضایت مشتریان، وفاداری مشتریان.
تاريخ دفاع : 1396-6-19