بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940180112
نویسنده : سهیل میرزائی محرمانی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر استفاده از بازاریابی الکترونیکی بر افزایش سهم بازار صادرات (مورد مطالعه: شرکت‌های صادراتی در استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر اسماعیل رمضانپور,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در شرایطی که اقتصاد ایران در حال تجربه ورود به بازارهای خارجی است، توجه به اصلاحات ساختاری در شرکت‌ها و تحقيق در مورد سهم از بازار صادرات دارای اهميت است. از این‌رو، هدف اصلی تحقیق حاضر سنجش تاثیر بازاریابی الکترونیکی بر رشد سهم بازار صادرات شرکت‌های صادراتی در استان گیلان با توجه به نقش قابلیت دسترسی به اطلاعات صادراتی و روابط شبکه تجاری است. جامعه آماری این تحقیق، شرکت‌های صادرکننده محصول وخدمات در استان گیلان است. از اینرو 55 نفر از فعالان صادراتی حقیقی وحقوقی عضو بانک اطلاعات صادرکنندگان استان گیلان مدنظر قرار گرفته است. شیوه نمونه‌گیری از طریق نمونه گیری سرشماری مشخص شده است. به عبارت دیگر کل جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شده است. در اين پژوهش از پرسشنامه، به عنوان ابزار اصلي استفاده شده است. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا (صوری) و روش تحلیل عاملی و برای تعیین پایائی از آلفای کرونباخ استفاده شد.هم‌چنین فرضیه های تحقیق با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری بررسی شده است. نتایج حاصل نشان داد که قابلیت بازاریابی الکترونیک با توجه به نقش قابلیت دسترسی به اطلاعات صادراتی با شدت 43 درصد و با لحاظ نقش روابط شبکه تجاری، 11 درصد بر رشد سهم بازار صادرات تاثیرگذار است.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: قابلیت بازاریابی الکترونیک، قابلیت دسترسی به اطلاعات صادراتی، روابط شبکه تجاری، رشد سهم بازار صادرات.
تاريخ دفاع : 1397-11-11