بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950276247
نویسنده : علی عباسی
عنوان پایان نامه : تحلیل پیامدهای تغییرکاربری اراضی شهر آب بر در 10 سال اخیر
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده این پایان نامه با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی همراه با مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی به تحلیل پیامدهای تغییرکاربری اراضی شهر آب بر در 10 سال اخیر پرداخته و هدف از آن شناسایی میزان ونوع تغییرات کاربری اراضی، علل تغییرات کاربری اراضی وشناسایی عوامل داخلی و بیرونی موثر بر تحولات کاربری اراضی شهرآب بر و ارائه پیشنهادجهت جلوگیری ازروندنامطلوب تغییرکاربری اراضی درشهرآب بر می‌باشد.نتایج تحقیق نشان می‌دهدکه با توسعه شهر نشینی و افزایش جمعیت و مهاجرت روستاییان به این شهر توسعه زیادی در برخی از نقاط شهر داشته که اغلب به دلیل کمبود زمین بایر زمینهای کشاورزی تبدیل به مسکونی ویا اداری و غیره گردیده است. رشدشهر به سمت شمال که به صورت دو یا سه کوچه جدید انجام شده که به دلیل عارضه طبیعی کوه متوقف شده است.رشددیگرشهر به سمت غرب بوده که با برخورد به مجتمع ادارات متوقف شده است.به دلیل اراضی بدوساخت وساز موجود در سطح شهر اغلب ساخت و سازها در قسمت بافت موجود شهر انجام می‌گیرد.اراضی ذخیره شهردرقسمت جنوبی شهر قراردارد که به اندازه یک ساختمان در طول خیابان امام خمینی ره آزاد سازی شده اراضی ذخیره دیگر بالاتر از خیابان اندیشه قرار دارد.ناحیه صنعتی و شهرک صنعتی در منتها الیه سمت غربی شهرقرار گرفته که جزء ساخت و سازهای جدید می‌باشد.مجتمع ادارت و مجتمع مسکن مهرنیز جزء ساخت و سازهای جدید می‌باشد. نگاهی به جمعیت این شهر نشان می‌دهد که حدود 7812 نفر در 60 سال گذشته به جمعیت شهر آب بر اضافه شده است که این جمعیت نیاز به مسکن دارد.همچنین درشهر آب بر تغییرات کاربری زیادی صورت گرفته که برخی اصولی و براساس طرح های موجود برای آینده شهر و برخی نیز غیر اصولی و بدون برنامه صورت گرفته است. نظر به تغییرات اعمال شده در سالهای نه چندان دور بیشتر تغییرات کاربری موجود در شهر آب بر بصورت همگون بوده و در شمال شهر خیابان کشی های منظم و ساخت و ساز های جدید و شمال غرب شهر آب بر، مسکن مهر، ساختمان‌های اداری ودر جنوب شرق نیز برخی از کاربریهای اداری بصورت شطرنجی و مرتب باعث توسعه شهر گشته است
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: کاربری اراضی، شهر آب بر، تخریب محیط، مهاجرت
تاريخ دفاع : 139712-22