بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940424749
نویسنده : مهدی تقوی زاده
عنوان پایان نامه : مقایسه اثربخشی درمان¬های شناختی¬–¬ رفتاری و پذیرش¬و¬تعهد بر کمال¬گرایی، تنظیم هیجان و مسئولیت¬پذیری افراطی اختلال شخصیت وسواس¬– ¬جبری
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بهمن اکبری گوابری, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : , دکتر عباسعلی حسین خانزاده,
چكيده : باوجود شیوع بالای ¬اختلال شخصیت وسواس-جبری، در زمینه درمان آن، منابع درمانی کمی وجود¬دارد. از این¬رو هدف از مطالعه حاضر، بررسی و مقایسه¬ی اثربخشی دو¬روی¬آورد درمانی شناختی¬-رفتاری و پذیرش¬و-تعهد، بر بهبود کمال¬گرایی، تنظیم هیجان و مسئولیت¬پذیری افراطی به¬عنوان علائم اصلی این¬اختلال می¬باشد. به¬ همین¬منظور، از روش تحقیق شبه¬آزمایشی به¬شیوه پیش¬آزمون–پس¬آزمون با¬گروه کنترل بهره گرفته¬شد. جامعه هدف، 73 نفر از مراجعه¬کنندگان به¬مرکز مشاوره احیاء درسال 1396 بوده که دارای اختلال شخصیت وسواس-جبری تشخیص داده¬شدند، که از بین آن¬ها 45¬نفر به¬روش هدفمند انتخاب و به¬شیوه تصادفی به دوگروه آزمایش و یک¬گروه کنترل (هرگروه 15نفر) اختصاص¬یافتند. متغیرهای مورد پژوهش بااستفاده از پرسشنامه¬های کمال¬گرایی هیل و دشواری در تنظیم هیجان گروتز و روئمر و مقیاس مسئولیت¬پذیری پرسشنامه روان¬شناختی کالیفرنیا در مراحل پیش¬آزمون، پس¬آزمون و پیگیری مورد ارزیابی قرارگرفتند.داده¬های بدست¬آمده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان¬از اثربخشی معنادار هر دو¬روش بر هر سه¬مولفه اختلال شخصیت وسواس-–جبری دارد. مقایسه زوجی گروه¬ها بااستفاده از آزمون مقایسه¬های چندگانه بن¬فرونی نشان¬از اثربخشی بالاتر و معنی¬دار درمان پذیرش¬و¬تعهد در¬مقایسه¬با درمان شناختی¬-رفتاری بر کمال¬گرایی (035/0 P =) دارد ولی در دومتغیر دیگر تفاوت¬ها معنی¬دار نمی¬باشد. بنابراین می¬توان¬نتیجه¬گرفت¬که درمان پذیرش¬و¬تعهد، به¬واسطه تمرکزش بر انعطاف¬پذیری روان¬شناختی موثرتراز درمان شناختی¬رفتاری بر کمال¬گرایی است. ضمنا پیگیری یک¬ماهه نتایج، نشان¬از پایداری و تقویت آن داشته¬است.
كلمات كليدي : درمان شناختی¬–¬رفتاری، درمان پذیرش¬و¬تعهد، کمال¬گرایی، تنظیم هیجان، مسئولیت¬پذیری افراطی، اختلال شخصیت وسواس¬–¬جبری
تاريخ دفاع : 1397-11-03