بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930142003
نویسنده : مریم علینقی پور
عنوان پایان نامه : تبیین زیست پذیری سکونتگاه‌های روستایی پیرامون کلانشهر رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :عیسی پوررمضان, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : نصرالله مولائی هشجین, ,
چكيده : روستاهای پیرامون شهر عرصه ای پویا، قابل تغییر و دارای ارتباطات متقابل هستند. پویایی به دلیل تراکم و تنوع فعالیت های موجود، قابلیت تغییر و تحول سریع به دلیل نزدیکی به شهر و ارتباطات متقابل که در زمینه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار رخ می نماید. این دلایل شرایط پیچیده ای در این سکونتگاه ها ایجاد نموده و همین امر موجب می شود تا تبیین زیست پذیری به عنوان مفهومی نوین در ادبیات برنامه ریزی سکونتگاهی از اهمیت خاصی برخوردار شود. هدف پژوهش حاضر تبیین زیست پذیری سکونتگاه های روستایی پیرامون کلانشهر رشت می¬باشد. نوع پژوهش کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی بوده که با استفاده از منابع اسنادی موجود و مطالعات میدانی به گردآوری داده¬ها پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش روستاهای پیرامون کلانشهر رشت(37 روستا) می باشد. جهت تبیین موضوع از 29 مولفه و 169 گویه استفاده شده که پس از طی مراحل به شاخص تبدیل و در آمار توصیفی و تحلیل به کاربرده شده است. در آمار توصیفی شاخص های هر بعد به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته شده و بهترین و بدترین شاخص و روستا مشخص شده و در نهایت به بررسی کلی زیست پذیری پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد روستای آلمان بهترین و روستای رواجیر بدترین شرایط جهت زیست پذیری را داراست و در بین شاخص ها مشارکت و همبستگی بالاترین و گردشگری پایین ترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند. نتایج آمار تحلیلی نیز نشان می دهد زیست پذیری کلی در حد متوسط به پایین قراردارد، تمامی ابعاد بر زیست پذیری تاثیرگذار و میزان این تاثیر متفاوت است. همچنین به کمک تکنیک کوپراس روستاهای مورد مطالعه سطح بندی شده است. در ادامه نشان داده شده است بین فاصله و زیست پذیری در محدوده مورد مطالعه رابطه معناداری وجود ندارد ولی عوامل مکانی- فضایی(فاصله از شهر، جمعیت، رشد جمعیت، خانه های دوم، نرخ سواد، ارزش زمین، نقش خوابگاهی، مهاجرت و تغییر کاربری) بر زیست پذیری سکونتگاه های روستایی تاثیر گذار است
كلمات كليدي : تبیین، زیست پذیری، سکونتگاه های روستایی، روستاهای پیرامونی، کلانشهر رشت
تاريخ دفاع : 1397-10-8