بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960112323
نویسنده : محمدرضا روشنی خطبه سرا
عنوان پایان نامه : رابطه بین نفوذ اجتماعی مدیران با اعتماد و توانمندی شغلی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان گیلان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر فاطمه انتشاری,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با وجود فن آورشدن سازمانها و تبديل آنها به توده‌اي از سخت‌افزار، همچنان نقش انسان به عنوان عاملي حياتي و راهبردي در بقاي سازمان، كاملاً مشهود است. براين اساس منابع انساني ارزشمندترين منبع سازمان¬هاي امروزي به شمار مي‌آيند چراكه به تصميمات سازماني شكل داده، مسائل و مشكلات سازمان را حل نموده و بهره‌وري را عينيت مي‌بخشند. لذا این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین نفوذ اجتماعی مدیران با اعتماد و توانمندی شغلی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان گیلان انجام گرفته است. بدین جهت، در این تحقیق با استفاده از یک چارچوب منظم و در قالب پنج فصل، موضوع مورد نظر به شرح زیر بررسی گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره ورزش و جوانان استان گیلان می باشد. پس از انجام نمونه گیری، 196 نفر به عنوان نمونه آماری این انتخاب شدند که پرسشنامه ها بین آنها توزیع گردید. این تحقیق از لحاظ طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. همچنین این تحقیق از نظر گردآوری داده ها، از نوع پیماشی می باشد. در اینجا پژوهشگر با انتخاب نمونه ای که معرف جامعه است به بررسی متغیرهای پژوهش می پردازد. در انجام این تحقیق برای گردآوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای و روش میدانی استفاده شده است. به منظور جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استفاده شده است که عبارتند از، پرسشنامه نفوذ اجتماعی یوکل و همکاران (2002)، پرسشنامه توانمند سازی اسپریتز و پرسشنامه آلوئن و همکاران (2008). پس از تکمیل و عودت پرسشنامه¬ها توسط کارکنان داده ها مورد تحلیل قرار گرفت و داده ها از طریق نرم افزار spss با میزان خطای 0.05 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهند که بین نفوذ اجتماعی مدیران با اعتماد سازمانی و توانمندسازی شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما بین اعتماد سازمانی و توانمندسازی شغلی کارکنان هیچ رابطه¬ای وجود ندارد.
كلمات كليدي : نفوذ اجتماعی مدیران، توانمندسازی شغلی کارکنان، اعتماد سازمانی.
تاريخ دفاع : 1398-4-30