بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960021562
نویسنده : سارا شفیع زاده
عنوان پایان نامه : اثربخشی موسیقی درمانی به روش ارف بر بهبود مهارت¬های اجتماعی و کاهش پرخاشگری دانش آموزان نارساخوان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بهمن اکبری گوابری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : دانش آموزان نارساخوان مشکلات اساسی در مهارت¬های اجتماعی و پرخاشگری دارند که در تعدیل این متغیرها نقش موسیقی و کاربرد آن قابل توجه است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی موسیقی درمانی به روش ارف بر بهبود مهارت-های اجتماعی و کاهش پرخاشگری دانش آموزان نارساخوان بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانش¬آموزان دختر نارساخوان پایه¬های سوم و چهارم ابتدایی در نیمسال اول سال تحصیلی 1398-1397 شهر رشت بود. از این بین نمونه ای به حجم 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) با توجه به ملاک ورود و خروج پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و چک لیست نارساخوانی (عزیزیان و عابدی، 1382)، پرسشنامه پرخاشگری شهیم برای کودکان دبستانی (1385)، مهارت¬های اجتماعی ماتسون و همکاران (1983) و آزمون هوشی وکسلر کودکان ویرایش چهارم را تکمیل کردند. داده¬های به دست آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬ها¬ نشان داد استفاده از موسیقی درمانی به روش ارف بر بهبود مهارت¬های اجتماعی کلی، مهارت¬های اجتماعی مناسب، و رابطه با همسالان، و همچنین بر کاهش رفتارهای غیر اجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، و اطمینان زیاد به خود داشتن؛ پرخاشگری کلی و پرخاشگری جسمانی، و پرخاشگری واکنشی کلامی- بیش فعال دانش آموزان نارساخوان تاثیر دارد. (05/0P
كلمات كليدي : موسیقی درمانی، مهارت¬های اجتماعی، پرخاشگری، نارساخوانی.
تاريخ دفاع : 1398-4-23