بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960125256
نویسنده : ناهید جهانگیری
عنوان پایان نامه : تطبیق بن‏ مایه ‏های ایماژیستی در اشعار بیدل دهلوی و نیما یوشیج
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیدحسن سیدترابی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ایماژیسم مکتبی در شعر است که بر مبنای تصویرگرایی و خیال پردازی شکل گرفت. منظور از ایماژ، تصویرسازی و شگردهای شاعرانه‌ای است که عنصر اصلی آن‏ بر صور خیال استوار است اما در کنار آن عناصری چون تصویرسازی برپایه‏ی پارادوکس، نمادگرایی، تصویرهای پرتابی و ... از جمله عناصری است که در ساخت تصویرهای ذهنی و ایماژی تأثیرگذار هستند. بررسی و مطالعه‏ی ایماژ در شعر، ما را به دید موثرتری از اندیشه‏ و سبک شعری شاعر رهنمون می شود.. هدف از این پژوهش بررسی تصویرهای ایماژیستی در اشعار بیدل دهلوی و نیما یوشیج با روش توصیفی – تحلیلی است. نتایج حاصل نشان داد که هر دو شاعر از شگردهای مختلف ایماژسازی چون صورخیال، نمادگرایی و تصویرهای پرتابی بهره گرفته‏اند. کاربرد تصویرهای پارادوکسی در کنار تصویرسازی بر پایه‏ی نمادگرایی در اشعار نیما یوشیج به میزان قابل توجهی از تصویرهای بیدل با این ویژگی بیشتر است. همین ویژگی عاملی دربرجسته‏تر بودن تصویرهای ایماژیستی نیما یوشیج نسبت به بیدل شده است؛ در مقابل، بیدل از سایر عناصر صورخیال بیشتر از نیما یوشیج در ایماژهای شعری خود استفاده کرده است.شعر نیما و بیدل شعری مخاطب گراست و در هر دو شعر تلاش برای عبور از سنت ها وگرایش به گفتمان شعری مدرن با بن مایه های تصویرسازی دیده می شود.
كلمات كليدي : صورخیال، تصویرسازی، ایماژیسم، بیدل دهلوی، نیما یوشیج.
تاريخ دفاع : 1398-6-17