بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911096642
نویسنده : مختار شمسی
عنوان پایان نامه : ارزيابي عملكرد مجموعه قطعه سازان صنعت خودرو استان قزوین بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حمیدرضا رضایی کلیدبری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : خواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع موجب افزایش فشارهایی شده است که بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلی، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته‌اند. از سوی دیگر برای اعمال مدیریت و ارزیابی و بهبود نتایج عملکرد باید از ابزارهای مناسب بهره گرفت تا بدین وسیله بتوان در مقابل منابعی که در اختیار سازمان یا بنگاه اقتصادی مورد نظر قرار می‌گیرد میزان تلاش‌ها و نتایج حاصل از آنها را سنجش و الویت بندی نمود.در این راستا کارت امتیازی متوازن شیوه ای مدرن و کاربردی محسوب می شود. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد مجموعه قطعه سازان صنعت خودرو استان قزوین بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن BSC صورت پذیرفته است که پژوهشی کاربردی، توصیفی و میدانی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش خبرگان مجموعه قطعه‌سازان صنعت خودرو استان قزوین و به تعداد 12 نفر مي‌باشد که به روش غیراحتمالی هدفدار مورد مطالعه قرار گرفته اند. بدین صورت که ابتدا شاخص هاي موثر بر عملكرد پس از مطالعات كتابخانه‌اي از طریق پرسشنامه ای که بین خبرگان توزیع گردید به روش دلفی ، انتخاب گردید و در گام بعدی جهت جمع‌آوری داده‌های لازم برای سنجش هر یک از مولفه ها و شاخص ها از روش میدانی استفاده شده است. در راستای پاسخگویی به سوال اصلی تحقیق که عملكرد مجموعه قطعه سازان صنعت خودرو استان قزوین بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن، نتایج حاصل از رتبه بندی مجموعه قطعه سازان صنعت خودرو استان قزوین (و شرکت های عضو) با استفاده از روش تاپسیس نشان داده است که شرکت البرز پولادین با احتساب ضریب نزدیکی 0.62 به ایده آل موجود در جایگاه اول و آذین قطعه با احتساب ضریب نزدیکی 0.27 در جایگاه هفتم قرار دارد. و ترتیب قرارگیری سایر شرکت ها بدین صورت می باشد که شرکت البرز پولادین با احتساب ضریب نزدیکی 0.60 در جایگاه دوم، شرکت آذرین البرز با احتساب ضریب نزدیکی 0.57 در جایگاه سوم، شرکت کیمیا تکنیک با احتساب ضریب نزدیکی 0.54 در جایگاه چهارم و شرکت البرز قطعه با احتساب ضریب نزدیکی 0.50 در جایگاه پنجم قرار دارد و شرکت فنرسازان الموت با احتساب ضریب نزدیکی 0.35 در جایگاه ششم قرار دارد.
كلمات كليدي : ارزیابی عملکرد، کارت امتیازي متوازن، مجموعه قطعه سازان صنعت خودرو استان قزوین
تاريخ دفاع : 1394-03-27