بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950512715
نویسنده : شکوفه پوریان فر
عنوان پایان نامه : نقش باورهای فراشناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی اهمال کاری تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر سیده مریم موسوی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : دانشجویان به دلایل مختلفی همواره در معرض اهمال کاری تحصیلی قرار دارند در این بین نقش باورهای فراشناختی و توانایی در تنظیم شناختی هیجان حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش باورهای فراشناختی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی اهمال کاری تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397 به تعداد تقریبی 3500 نفر بود. از این بین تعداد 370 نفر نمونه بر اساس جدول مورگان و روش نمونه¬گیری خوشه¬ای چندمرحله¬ای تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه¬ها اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (1984)، باورهای فراشناختی ولز و کارت¬رایت-هاتن (2004) و تنظیم شناختی هیجانی گروس و جان (2003) را تکمیل کردند. داده¬ها با استفاده از آزمون¬های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتايج نشان داد بین نمره کل باورهای فراشناختی و خرده مقیاس¬های باورهاي نگرانی مثبت، باورهایی راجع به شایستگی شناختی، و خودآگاهی فرا شناختی؛ همچنین بین نمره کل تنظیم شناختی هیجان و خرده مقیاس های ارزیابی مجدد شناختی و بازداری هیجانی با نمره اهمال کاری تحصیلی رابطه منفی؛ و بین خرده مقیاس باورهاي نگرانی منفی با نمره اهمال کاری تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (05/0P
كلمات كليدي : اهمال کاری تحصیلی، باورهای فراشناختی، تنظیم شناختی هیجان، دانشجویان
تاريخ دفاع : 1398-4-26