بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950167658
نویسنده : فرزاد طالبی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیرپذیری قابلیت های رقابتی از یادگیری استراتژیک و چابکی استراتژیک در شرکت های دانش بنیان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رضا آقاجان نشتایی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه به دلیل عدم وجود قطعیت و ثبات در محیط کسب و کار از یک سو و ظهور مستمر نوآوری¬های یکباره حاصل از فعالیت شرکت¬های دانش بنیان از سوی دیگر، مفهوم رقابت در میان شرکت¬های فعال در صنعت متفاوت شده است. برمبنای این تغییر پارادایم، شرکت¬ها باید به منظور باقی ماندن و موفقیت در بازار، بر ایجاد نقاط قوت و قابلیت¬های رقابتی خود تمرکز نمایند. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر¬پذیری قابلیت¬های رقابتی از یادگیری استراتژیک و چابکی استراتژیک در شرکت¬های دانش بنیان می¬باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش (اجرایی)، توصیفی و از نوع همبستگی می¬باشد. ابزار جمع¬آوری داده¬ها در این تحقیق پرسشنامه می¬باشد. برای متغیرهای چابکی استراتژیک و قابلیت¬های رقابتی از پرسشنامه ابوردی (2013) و برای متغیر یادگیری استراتژیک از پرسشنامه ادریس و الربائی (2013) استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت¬های فعال در پارک علم و فناوری شهر رشت بوده و حجم نمونه 108 نفر مدیران و معاونان شرکت¬های فعال در پارک علم و فناوری شهر رشت می‌باشند که به روش نمونه¬گیری تصادفی ساده انتخاب شده¬اند. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات تحقیق نشان داده است که یادگیری استراتژیک و چابکی استراتژیک شرکت¬های دانش بنیان بر قابلیت¬های رقابتی آنان تاثیر مثبت و معناداری دارند. واژگان کلیدی: یادگیری استراتژیک، چابکی استراتژیک، قابلیت¬های رقابتی، شرکت¬های دانش بنیان.
كلمات كليدي : یادگیری استراتژیک، چابکی استراتژیک، قابلیت های رقابتی، شرکت های دانش بنیان.
تاريخ دفاع : 98-04-30