بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950510278
نویسنده : پریسا نذیری علی آبادی
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و خطر سقوط قیمت سهام با متغیر تعدیلگر ساختار سرمایه
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسنا قهرمانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : حداکثر کردن ارزش شرکت¬ها مستلزم اجراي طرح¬هاي سودآور است¬، در جهان امروز با توجه به شرایط بازار رقابت تعیین روش تامین مالی مناسب براي افزایش سودآوري و ادامه حیات شرکت¬ها امري ضروري است. قیمت سقوط قیمت سهام یک جنبش منفی بزرگ در بازده سهام اصلاح شده شرکت است. ساختار سرمايه شرکت ها نقش تعيين کنندهاي را در تصميمات سرمايه گذاري و بالطبع عملکرد شرکت ها ايفا مي کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و خطر سقوط قیمت سهام با متغیر تعدیلگر ساختار سرمایه می باشد. این پژوهش از نظر استدلال قیاسی و از لحاظ روش، پژوهشی توصیفی مبتنی بر اطلاعات واقعی مندرج در صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌باشد. این پژوهش مبتنی بر اطلاعات واقعی بازار سهام، صورت¬های مالی و یادداشت¬های همراه صورت¬های مالی شرکت¬ها بوده که براین اساس اطلاعات به صورت مستقیم از صورت¬های مالی، پایگاه داده¬ای تدبیر پرداز و سایت سازمان بورس استخراج شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره زمانی 7 ساله، از سال‌های 1390 تا 1396 می باشند. همچنین برای نمونه‌گیری از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد بین تمرکز مالکیت و خطر سقوط سهام ارتباط وجود ندارد؛ میان استقلال هیئت‌مدیره و خطر سقوط سهام ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین، ارتباط میان مالکیت نهادی و خطر سقوط سهام مورد تائید قرار می‌گیرد؛ اما ارتباط معنی‌داری میان ساختار سرمایه و خطر سقوط سهام وجود ندارد. یافته های حاکی از آن است که ساختار سرمایه اثر تعدیل‌کننده‌ای بر رابطه بین تمرکز مالکیت و خطر سقوط سهام ندارد ولی ساختار سرمایه اثر تعدیل‌کننده‌ای بر رابطه بین استقلال هیئت‌مدیره و خطر سقوط سهام دارد. همچنین فرضیه هفتم نشان می‌دهد و ساختار سرمایه اثر تعدیل‌کننده‌ای بر رابطه بین مالکیت نهادی و خطر سقوط سهام دارد. کلمات کلیدی: ساختار مالکیت، خطر سقوط قیمت سهام، حاکمیت شرکتی
كلمات كليدي : ساختار مالکیت، خطر سقوط قیمت سهام، حاکمیت شرکتی
تاريخ دفاع : 97-11-09