بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960268043
نویسنده : فاطمه ساعد جلیل
عنوان پایان نامه : نقش توانایی خودمهارگری و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :میرعبدالحسن عسکری رانکوه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده دانش آموزان به دلایل مختلفی همواره در معرض اهمال کاری تحصیلی قرار دارند که در این بین نقش توانایی خودمهارگری و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش توانایی خودمهارگری و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر رشت در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397 به تعداد تقریبی 2500 نفر بود. از این بین تعداد 245 نفر نمونه بر اساس جدول مورگان و با روش نمونه¬گیری خوشه¬ای تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه¬های اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (1984)، خودمهارگری تانجنی و همکاران (2004) و تنظیم شناختی هیجانی گروس و جان (2003) را تکمیل کردند. داده¬ها با استفاده از آزمون¬های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتايج نشان داد بین توانایی خودمهارگری و نمره کل راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و مولفه ارزیابی مجدد شناختی با نمره کل اهمال کاری تحصیلی و مولفه¬های اهمال کاری در آماده شدن برای امتحان، اهمال کاری در آماده کردن و ارائه تکالیف، و اهمال کاری در آماده کردن و ارائه مقاله رابطه منفی و معنادار وجود دارد (01/0P
كلمات كليدي : کلید واژه¬ها: اهمال کاری تحصیلی، خودمهارگری، تنظیم شناختی هیجان، دانش آموزان
تاريخ دفاع : 1398-06-17