بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960024250
نویسنده : موسی صابر
عنوان پایان نامه : بررسی ترکیبات وصفی بر پایهء بن ماضی و بن مضارع دراشعار نیمایوشیج
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان وادبیات فارسی
رشته/گرایش تحصيلي : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر حسین اسکندری ورزلی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : شاعران و نویسندگان برای بیان فکر و احساسات خود از زبان استفاده نموده که ترکیب سازی یکی از اجزای زبان است. با این روش واژه جدید با معانی جدید ساخته شده و ترکیب ایجاد می¬شود. این ترکیب¬سازی منجر به خلق یک واژه یا واژگان شده و بدین¬صورت گستردگی زبان فارسی را نشان می¬دهد. نیمایوشیج از شاعران برجسته معاصر است بیشتر او را به عنوان شاعری که در فرم و قالب شعری تحول ایجاد کرد و توانست قالب شعری جدیدی را ابداع کند می¬شناسند اما مانند سایر شاعران در اشعار خود دست به ترکیب¬سازی زده و هنر و خلاقیت خود را با آوردن ترکیبات متعدد نشان داده است.به عنوان مثال نیما در دیوان اشعار خود از ترکیب¬هایی مانند «کشیده بالایی، دوداندود، عالم سوز و غیره» در جایگاه قافیه استفاده کرده و به عنوان موسیقی کناری شعرش بهره برده است. این پژوهش به ترکیب¬سازی و بررسی ترکیبات وصفی بر پایه بن ماضی و بن مضارع و تاثیر موسیقی شعر در اشعار نیمایوشیج پرداخته است. نتایج حاصل، نشان می¬دهد که نیما از ترکیب¬سازی به دو جهت بهره برده است: 1- برای افزایش موسیقی کناری شعر2- برای «وصف» شخص یا چیزی. از بین ترکیبات وصفی بکاررفته در اشعار نیمایوشیج، ترکیبات بر پایه بن مضارع، بیشترین کاربرد را دارد و ترکیبات وصفی با انواع ساخت-های دستوری بصورت گسترده در دیوان اشعار وی بکار رفته است.
كلمات كليدي : ترکیبات وصفی، بن ماضی، بن¬مضارع، اشعار نیمایوشیج، موسیقی شعر
تاريخ دفاع : 1398-6-17