بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960041352
نویسنده : اسماعیل سنگ جویی
عنوان پایان نامه : تأثیر ابعاد تجربه سفر بر وفاداری مقصد با میانجی‌گری رضایت گردشگر (مورد مطالعه: گردشگران استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیدمحمود شبگو منصف, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجه به ظرفیت استان گیلان به منظور جذب گردشگران داخلی و خارجی بسیاری از گردشگران ترجیح می دهند اقامت کوتاهی داشته یاشند و یا در فواصل طولانی به این استان سفر کنند. لذا، سودآوری در بخش گردشگری کافی نبوده است. با توجه به اهمیت این موضوع در این تحقیق به بررسی تأثیر ابعاد تجربه سفر بر وفاداری مقصد با میانجی‌گری رضایت گردشگر در استان گیلان پرداخته شده است. این تحقیق بر اساس ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق بازدیدکنندگان از استان گیلان هستند، برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده شد و حجم نمونه350 نفر به دست آمد و به صورت غیراحتمالی در دسترس بین مسافرین ساکن در شهرهای ساحلی مثل لنگرود، انزلی، کیاشهر، رودسر و آستارا توزیع شد. روش گردآوری داده‌ها میدانی بوده است. به‌منظور گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده‌شده است. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ بهره‌برداری شد که برای همه‌ی متغیرها بالاتر از 7/0 به دست آمد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری و نرم‌افزارهایSPSS و SMART PLS2 استفاده شد. از 11 فرضیه ارائه‌شده در این تحقیق 8 فرضیه تأیید و 3 فرضیه مورد تأیید قرار نگرفت. فرضیه های مورد تأیید عبارتند از (تأثیر رضایت گردشگر بر وفاداری مقصد، تأثیر جاذبه‌های ساحلی بر رضایت گردشگر، تأثیر افراد بر رضایت گردشگر، تأثیر خدمات و امکانات بر رضایت، تأثیر ایمنی و بهداشت بر رضایت گردشگر، تأثیر جاذبه‌های ساحلی بر وفاداری، تأثیر افراد بر وفاداری مقصد، تأثیر ارزش مقصد بر وفاداری مقصد) است اما تأثیر خدمات و امکانات بر وفاداری مقصد، تأثیر ایمنی و بهداشت بر وفاداری مقصد و تأثیر ارزش مقصد بر رضایت گردشگر معنادار نیست. بیش ترین شدت تأثیر مربوط به تأثیر رضایت گردشگر بر وفاداری مقصد و کم ترین شدت تأثیر مربوط به تأثیر خدمات و امکانات بر رضایت گردشگر است.
كلمات كليدي : ابعاد تجربه سفر، رضایت گردشگر، وفاداری مقصد
تاريخ دفاع : 1398-6-4