بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960264232
نویسنده : سید صابر شریفی توچائی
عنوان پایان نامه : مقایسه انگیزش پیشرفت، عزت نفس و شادکامی در ورزشکاران با و بدون معلولیت جسمی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر لیلا مقدر,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه برای از بین رفتن از علل باید به ویژگی های روانشناختی ورزشکاران پرداخت ، بر همین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه انگیزش پیشرفت، عزت نفس و شادکامی در ورزشکاران با و بدون معلولیت جسمی می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی-مقایسه‌ای بود. جامعه آماری این تحقیق از ورزشکاران با و بدون معلولیت جسمی در استان گیلان در سال 1398 تشکیل شده است. نمونه آماری 120 نفر و از دو گروه مختلف انتخاب شدند که از این افراد (60 نفر ورزشکار معلول جسمی) و (60 نفر وررزشکار بدون معلولیت جسمی) با استفاده از روش غیر احتمالی در دسترس نمونه گیری شدند. جهت جمع اوری داده ها پرسشنامه انگیزه پیشرفت (A.M.T) هرمنس ، پرسشنامه فهرست شادکامی آکسفورد، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (SEI) استفاده گردید. در این پژوهش از روش های آمار توصیفی مانند فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش و همچنین، ضرایب چولگی و کشیدگی جهت بررسی طبيعي بودن توزيع داده ها در آزمودنی ها و در سطح آمار استنباطی تحلیل واریانس تک متغیره برای نمره کل متغیرها و تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) برای متغیر های عزت نفس و انگیزش پیشرفت و تک متغیری (ANOVA) برای متغیر شادکامی برای خرده مقیاس ها استفاده شد. این تحلیل ها در نرم افزار SPSS صورت پذیرفت.یافته های تحقیق نشان داده است انگیزش پیشرفت در ورزشکاران با معلولیت بیشتر می باشد(00/0). عزت نفس و شادکامی در افراد بدون معلولیت جسمی بیشتر می باشد(00/0). بر اساس یافته ها نتیجه گیری می شود مربیان می توانند با ایجاد احساس کفایت یا شایستگی از انجام تکالیفی که در نظر شاگردان با اهمیت است، بر توسعه انگیزش پیشرفت آنان کمک کنند.
كلمات كليدي : انگیزه پیشرفت ، عزت نفس ، شادکامی ، معلولیت جسمی و ورزشکاران
تاريخ دفاع : 1398-6-21