بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960046179
نویسنده : محمدحسن حسین‎زاده اسکوئی
عنوان پایان نامه : ارتباط وضعیت تغذیه‌ای و هوش هیجانی با سطح فعالیت بدنی شطرنج‌بازان استان گیلان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :شهرام غلامرضایی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این تحقیق با هدف بررسی تأثیر وضعیت تغذیه‌ای و هوش هیجانی بر میزان فعالیت فیزیکی شطرنج‌بازان استان گیلان به انجام رسید. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه ورزشکاران شطرنج استان گیلان بود که پرسشنامه تحقیق بر اساس نمونه انتخاب شده بین آنها توزیع گردید. بر اساس تعداد جامعه از جدول مورگان نمونه تحقیق 278 نفر تعیین شد و تعداد 300 پرسشنامه برای اطمینان بیشتر به صورت تصادفی میان ورزشکاران شطرنج استان گیلان توزیع گردید. از میان 300 پرسشنامه 280 عدد بطورکامل تکمیل گردید و قابلیت تجزیه و تحلیل داشت در این پژوهش فعالیت فیزیکی با الگوپذیری از تحقیق شهلایی (1390)، هوش هيجاني با الگوپذیری از تحقیق مایر و سالووی (1990) و وضعیت تغذیه با الگوپذیری از تحقیق کارنر و همکاران (1979) اندازه‌گیری شد. در این تحقیق جهت تجزیه وتحلیل داده‌های آماری و بررسی فرضیه های پژوهش بـا بهره‌گیری از نرم‌افزار آماری SPSS24 با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن انجام گرفت. بر اساس نتایج حاصل از آزمون‌های آماری انجام شده در این تحقیق در سطح اطمینان 99 درصد می‌توان عنوان کرد که هوش هیجانی شامل خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط، رابطه مثبت (r=0.728) و معناداری (p=0.000
كلمات كليدي : تغذیه، شطرنج‌، فعالیت فیزیکی، هوش هیجانی
تاريخ دفاع : 1398-6-6