بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940205711
نویسنده : ابراهیم مهدی پور
عنوان پایان نامه : عوامل موثر بر اثربخشی اجرای سيستم برنامه ريزي منابع سازمان در شرکت پلیمرآریاساسول
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر علیرضا فرخ بخت فومنی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه با توسعه روزافزون راهبرد و افزایش شدت رقابتی بین سازمان¬های مختلف تولیدی و خدماتی، بقاء در بازار رقابتی و دست یابی به سود بلند مدت از اهمیت بسزایی برخوردار است. در چنین شرایطی سازمان¬ها باید با مدیریت چابک بتوانند محصول و خدمات را با مزیت رقابتی به بازار عرضه کنند. یکی از عوامل موثر در بهبود وضعیت رقابتی سازمان¬ها استفاده از سیستم¬های اطلاعاتی است. لذا هدف از انجام این تحقیق، عوامل موثر بر اثربخشی اجرای سيستم برنامه ريزي منابع سازمان می¬باشد. این پژوهش از حیث نوع، کاربردی و از حیث روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، همه مدیران، مجریان، کارشناسان، مشاوران و کاربران مرتبط با استقرار سیستم ERP در شرکت پتروشیمی آریا ساسول است. محقق به منظور دستيابي به داده هاي مورد نياز جهت آزمون فرضيات، در اين پژوهش از پرسشنامه استاندارد، به عنوان ابزار اصلي استفاده نموده است.این پرسشنامه شامل 35 سوال می باشد همچنین از دو بخش سؤالات عمومي و اختصاصي تشكيل شده است. در تحقیق حاضر اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها با استفاده از تکنیک های آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در تحلیل توصیفی از جداول توزیع فراوانی برای بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به ویژگی های عمومی پاسخگویان و متغیرهای تحقیق استفاده شده است. آزمون نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف، و فرضیه های تحقیق نیز با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری بررسی شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که یک ارتباط مثبت بین اثربخشی ارتباطی و اثربخشی پیاده سازی ERP، و حل مناقشات؛ یک ارتباط معنادار بین حل مناقشات و اثربخشی پیاده سازی ERP ؛ یک ارتباط معنادار بین انتقال دانش و اثربخشی پیاده سازی ERP؛ یک ارتباط معنادار بین پشتیبانی مشاور و اثربخشی پیاده سازی ERP، اثربخشی ارتباطی، حل مناقشات، انتقال دانش؛ یک ارتباط معنادار بین حمایت مدیریت ارشد و اثربخشی ارتباطی، حل مناقشات و انتقال دانش؛ یک ارتباط معنادار بین پشتیبانی کاربر و اثربخشی ارتباطی، حل مناقشات و انتقال دانش وجود دارد.
كلمات كليدي : سيستم برنامه ريزي منابع سازمان ERP، اثربخشی ارتباطی، حل مناقشات؛ انتقال دانش، پشتیبانی مشاور، حمایت مدیریت ارشد
تاريخ دفاع : 1398-06-04