بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940102197
نویسنده : شیرین فکری کهن
عنوان پایان نامه : بررسي فراوانی ژن های SIM و ampC در جدایه های بالینی سودوموناس ائروژینوزا در گیلان
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي - ميكروبيولوژي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :لیلا اسدپور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه و هدف: سودوموناس آئروژینوزا یک باکتری گرم منفی و یکی از مهمترین پاتوژن های فرصت طلب ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی است که معمولا به طور همزمان مقاومت چند دارویی کسب می کند. هدف از این مطالعه تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های های بالینی سودوموناس آئروژینوزا و فراوانی ژن‌های bla SIM و bla ampC در سویه های مقاوم بود. مواد و روش ها: در مجموع 95 جدایه سودوموناس آئروژینوزا از مراکز درمانی و آزمایشگاه های شهر رشت جمع آوری گردید و با استفاده از روش های بیوشیمیایی تعیین هویت شدند. از روش انتشار از دیسک برای تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی سویه ها استفاده گردید و سویه های مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف و متالو بتالاکتامازها با استفاده از روش دیسک ترکیبی شناسایی شدند. حضور ژن های ژن‌های bla SIM و bla ampC در سویه های مقاوم در واکنشPCR بررسی شد. یافته ها: در این مطالعه بیشترین میزان مقاومت جدایه ها به آنتی بیوتیک تری متوپریم سولفومتوکسازول بود و کلیستین موثرترین آنتی بیوتیک بوده است. از بین 95 جدایه سودوموناس ائروژینوزا 38 جدایه (17/36 درصد) مقاوم به ایمی پنم بودند. همچنین در تست فنوتیپی 29 جدایه (30 درصد) مولد کرباپنماز و 33 جدایه (7/34 درصد) مقاوم به سفتازیدیم و مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف شناسایی شدند. در مجموع 44 نمونه مولد بتالاکتامارز و کرباپنماز شناسایی شدند که از این تعداد فراوانی ژن SIM در 12 نمونه('/27) و فراوانی ژن ampC در 7 نمونه (%9/15) مثبت بود. بحث و نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای سویه های مولد بتالاکتاماز در جدایه های بالینی مورد مطالعه و اهمیت این سویه ها در بیمارستان ها، شناسایی سریع و ردیابی این سویه ها می تواند گامی مهم و اساسی در درمان و کنترل عونت های ناشی از این سویه ها به شمار رود.
كلمات كليدي : سودوموناس آئروژینوزا، مقاومت آنتی بیوتیکی، bla SIM ، bla ampC
تاريخ دفاع : 1397-11-9