بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960272791
نویسنده : حسین رنجبر
عنوان پایان نامه : تاثیر گرایشات کارآفرینانه سبز بر نوآوری خدمات سبز با نقش میانجی کیفیت ارتباطات سبزهتل های استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیروس بالائی پاکدهی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر سنجش نقش میانجی کیفیت ارتباطات سبز در تاثیر گرایشات کارآفرینانه سبز بر نوآوری خدمات سبز در صنعت هتلداری استان گیلان می¬باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نو ع پیمایشی می¬باشد. جامعه آماری تحقیق هتل¬های سه ستاره و چهارستاره استان گیلان می¬باشند که تعداد 33 هتل به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و از مدیران یا نمایندگان مدیر(مدیر میانی، سرپرست و ...) نظر سنجی به عمل آمد . ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه هنجاریابی شده محققان پیشین بود. پایایی پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 برآورد شد و روایی پرسشنامه به روش روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار آماری Smart PLS3 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که گرایشات کارآفرینانه سبز بر کیفیت ارتباطات سبز و نوآوری خدمات سبز تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تاثیر مثبت و معنادار کیفیت ارتباطات سبز بر نوآوری خدمات سبز نیز مورد تایید قرار گرفت و نقش میانجی گر کیفیت ارتباطات سبز در رابطه بین گرایشات کارآفرینانه سبز و نوآوری خدمات سبز در صنعت هتلداری استان گیلان نیز تأیید شد. براین اساس می¬توان گفت که با ارتقای کیفیت ارتباطات سبز در هتل¬های استان گیلان و گرایشات کارآفرینانه سبز ، نوآوری خدمات سبز نیز ارتقاء خواهد یافت.
كلمات كليدي : گرایشات کارآفرینانه سبز ، کیفیت ارتباطات سبز ، نوآوری خدمات سبز
تاريخ دفاع : 1398-9-4