بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920050083
نویسنده : شهلا مستوفی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر مشوقهای مالی بر بهره وری پرسنل اورژانس 115 استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما () : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف این مطالعه بررسی تاثیر مشوقهای مالی بر بهره وری کارکنان می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی است. ازنظر جمع آوری داده ها نیز میدانی تلقی می شود. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد که شامل 30 سوال براي سنجش کل متغیرهاي تحقیق است. براي سنجش متغیرها نیز از طیف 5 تایی لیکرت استفاده می شود. روایی پرسشنامه توسط نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان اورژانس 115 استان گیلان به تعداد 403 نفر می باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 257 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیات از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که مشوقهای مالی تاثیر معناداری بر بهره وری کارکنان دارد. همچنین مشوقهای مالی بر تمام ابعاد هفتگانه بهره وری کارکنان نیز تاثیر معناداری داشته و بیشترین تاثیر را بر انگیزش کارکنان دارد.
كلمات كليدي : مشوق مالی، بهره وری کارکنان، انگیزه، اورژانس
تاريخ دفاع : 1394-11-26