بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920212712
نویسنده : مسعوداميدي طرازکوهی
عنوان پایان نامه : بررسي نقش رسانه ها درگفتمان سازي سياسي (1392-1368)
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدحسین باقری خوزانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : از جمله عناصر اصلی آگاهی بخشی در دوران مدرن رسانه ها هستند. یکی از اصلی ترین کارکردهای رسانه‎ای گفتمان سازی است. به بیان دیگر رسانه ها در فرآیند گفتمان سازی دارای نقش اساسی هستند. قدرت گفتمانی رسانه از آن جهت است که برای گفتمان های خاصی، ارجحیت و اهمیت قائل می شود و از وقایع جهان خارج فهم و درکی خاص تولید می کند. هریک از گفتمان هایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی توانستند رقبای خود را به حاشیه برده و آراء عمومی را بسمت حمایت از گفتمان خود هدایت کنند از حمایت رسانه ای برخوردار بودند. در همین راستا آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، نقش رسانه ها در گفتمان سازی و کمک به هژمونیک شدن سه گفتمان سازندگی، اصلاحات و اصول گرایی عدالت محور بوده است. در همین خصوص با طرح پرسش «رسانه ها چه نقشي در گفتمان سازي سياسي درايران درسالهاي 68-92 داشته اند؟» به بررسی فرضیه «رسانه ها با برجسته سازي زاويه ديد و اخبار و تصاوير و تحليل مرتبط با آن به گفتمان سازی سياسي- اقتصادي در افكار عمومي پرداختند.» پرداخته شد.
كلمات كليدي : اصلاحات، اصولگرایی، رسانه، سازندگی، گفتمان
تاريخ دفاع : 1398-9-13