بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940264074
نویسنده : محسن عشقی
عنوان پایان نامه : درک پیوندهای میان عمل‌کرد نوآوری، عمل‌کرد بازار و عمل‌کرد مالی مالی (مطالعه موردی: صنایع کوچک و متوسط SME شهرستان رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت بيمه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , غلامرضا شجاع طلب,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از تحقیق حاضر بررسی درک پیوندهای میان عمل‌کرد نوآوری، عمل‌کرد بازار و عمل‌کرد مالی مالی (مطالعه موردی: صنایع کوچک و متوسط SME شهرستان رشت) می باشد، طرح تحقیق توصیفی – همبستگی، جامعه آماری تحقیق کارکنان صنایع کوچک و متوسط SME شهرستان رشت می باشد که از بین 2400نفر ، 337 نفر طبق جدول مورگان و با استفاده از پرسشنامه استاندارد ، از روش مدل یابی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار PLS استفاده شده است.، نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عملکرد نوآوری بر عملکرد بازار و عملکرد مالی ارتباط معنی داری دارد و عملکرد بازار بر عملکرد مالی ارتباط معنی داری دارد و شدت رقابت در تمامی حالت ها بین متغیرها را تعدیل می کند وفقط عملکرد نوآوری با میانجی گری عملکرد بازار بر عملکرد مالی ارتباط معنی داری ندارد.
كلمات كليدي : کلید واژه: عملکرد مالی، عملکرد نوآوری، شدت رقابت، عملکرد بازار.
تاريخ دفاع : 1397-10-18