بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950043032
نویسنده : مازیار عمارلویی
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین نوآوری و توسعه سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر رهبری سازمانی (مطالعه موردی سازمان منطقه آزاد بندرانزلی)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , پیمان علیدوست ذوقی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : توسعه مناطق آزاد تجاری یکی از مهم‌ترین زیربناهای پیشرفت‌های کشورهای درحال توسعه محسوب می‌شود و تاثیر بسزایی در روند صادرات و واردات مناسب کالاها و قطعات مورد نیاز برای رفع نیازهای داخلی دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نوآوری و توسعه سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر رهبری سازمانی در سازمان منطقه آزاد بندرانزلی بوده است. جامعه آماري اين تحقیق تعداد 170 نفر از معاونین کل سازمان منطقه آزاد بندرانزلی (گردشگری، صنایع ...) و کارشناسان اصلح و ذی‌صلاح در سال 1397 بودند که تعداد 124 نفر آنها به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات میدانی، ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه استاندارد بود که به ترتیب برای متغیر رهبری سازمانی از پرسشنامه‌های کو و لو (2010)، سوتاریس (2002) و وست و همکاران (2003)، برای نوآوری از پرسشنامه‌های ساندبو (2003) و آنینگ-دروسن (2016) و در نهایت به منظور بررسی توسعه سازمانی از پرسشنامه‌های آریموا (2000) و آنینگ-دورسن و همکاران (2015) استفاده گردید که دارای 31 سوال بود. روایی تحقیق با استفاده از روایی محتوا از طریق استاد راهنما و پایایی تحقیق نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ سنجید شده که عدد بدست آمده برای هر یک از آنها به ترتیب 828/0، 895/0 و 913/0 بدست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS 21 و PLS 3 استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که نوآوری رابطه معناداری با توسعه سازمانی ندارد، درحالی که این رابطه در خصوص متغیرهای رهبری سازمانی و توسعه سازمانی مثبت و معنادار بوده است. از طرفی نتایج نشان داد که رهبر سازمانی نقش تعدیلگری را در رابطه بین نوآوری و توسعه سازمانی ایفا می‌کند.
كلمات كليدي : نوآوری سازمانی، رهبری سازمانی، توسعه سازمانی، منطقه آزاد بندرانزلی
تاريخ دفاع : 1397-11-9