بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930281673
نویسنده : مریم اصغرزاده خرمدره ئی
عنوان پایان نامه : مرکز طراحی و فروش لباس با رویکرد تعاملات فرهنگی
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :ساویز طیاح, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با اندکی دقت نظر در وضعیت فعلی هنر و زبان آنها می توان چالش ها و آسیب های جدی فرهنگی جامعۀ ما را مشاهده کرد. با درک و شناخت بنیادین این تحولات و ایجاد خود آگاهی فرهنگی در این زمینه راه های بازگشت و ترمیم آسیب های موجود در بستر فرهنگ یافته خواهد شد. تغییرات و صدمات در عرصه فرهنگ نیز از راه بازبینی تحولات در محصولات و مظاهر آن قابل کنکاش است. لباس و معماری در مقیاس های برخورد متفاوت بیانگر سطوح مختلف فرهنگ اند. یکی ظرف آراء فردی و دیگری ظرف زندگی جمعی ، با مقیاس های زمانی متفاوت ) چه از نظر زمان تولید و چه از حیث زمان اثر پذیری ( که با کارکرد های دوگانه هنری و زبانی شرایط بررسی های کمی و کیفی در حوزه فرهنگ را فراهم می آورند و جایگاه میانی شان در رابطه با " احساس " و " الزام" واکاوی سویه های گوناگون فرهنگی را امکان پذیر می سازد محصولاتی که با ارتباط جدی و واقعی ) در قالب وابستگی و اثر پذیری ( با کلیه سطوح فرهنگ و زیر ساختارهای آن بهترین بازنمودهای آن هستند، که با بررسی تطبیقی تحولات آن ها درباره زمانی مشخص می توان به ریشه یابی تحولات فرهنگی جامعه در ابعاد گوناگون پرداخت . امروزه نیز در کشور ما این مقوله دارای اهمیت بسزایی می باشد چراکه ایران تنها کشوری است که در قانون اساسی خود از لباس یاد می کند و دارای قوانین خاص در این رابطه است. از طرفی عدم وجود کالبدی معمارانه جهت انجام فعالیت های فرهنگی و هنری با تاکید بر هنرهای دستی قومیت های مختلف ایران از جمله لباس اینجانب را بر آن داشت که موضوع پایان نامه خود را مركز طراحي و فروش لباس با رويکرد تعاملات فرهنگي انتخاب کنم. چراکه بر این باورم که وجود چنین مرکزی به ارتقای فرهنگی نسل جدید که دچار گونه ای بی هویتی است کمک خواهد کرد. چه نسبتی بین لباس و معماری ما وجود دارد؟ و معماری الزاماً چگونه ممکن است از ارزشهایی که ما در لباسمان استفاده می کنیم استفاده کند؟ نوع این تحقیق کاربردی است و انتظار می رود یافته های آن در ارتقا سطح فرهنگی جامعه ی ایرانی مؤثر واقع شود. چرا که با هدف حل مسئله و تعمیم نتایج به شرایط مشابه انجام می شود. از این رو جهت تلاشی برای بقای فرهنگ و هویت ایرانی، که یکی از مهمترین تبلورات بیرونی آن لباس می باشد، اینجانب وجود فضایی خاص لباس های ایرانی که هم برآورنده ی نیاز های جامعه ی امروز باشد و هم متاثر از فرهنگ ایرانی را لازم دانسته و در این جهت به تلاش خواهم پرداخت. این مجموعه به منظور اشاعه ی فرهنگ مد ولباس در کشور و استفاده از پتانسیل موجود در کشور برای صادرات البسه و ترویج طرح های ایرانی در جهان ساخته میشود و علاوه بر صادرات و اشتغال زایی باعث ترویج فرهنگ ایرانی در کشورهای دیگر می شود.
كلمات كليدي : مرکز طراحی، فروش لباس، تعاملات فرهنگی
تاريخ دفاع : 1396-06-07