بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960272627
نویسنده : هاشم ماله میر
عنوان پایان نامه : تاثیر انگیزش های فردی و سرمایه اجتماعی بر قصد تسهیم دانش صریح و ضمنی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان اداره اقتصاد و دارایی شهرستان رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سعید باقرسلیمی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اشتراک دانش به عنوان یکی از موضوعات جالب و چالش برانگیز علم مدیریت در هزاره ی جدید است. امروزه به دلیل اهمیت دانش در دنیاي رقابتی، شناخت نحوه ي بهبود و توسعه ي اشتراك گذاري دانش کارکنان به یک امر حیاتی تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انگیزش فردي و سرمایه ي اجتماعی بر قصد تسهیم دانش صریح و ضمنی کارکنان صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از حیث گردآوري داده ها، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه ي آمار را کارکنان اداره اقتصاد و دارایی شهرستان رشت تشکیل داده است. با استفاده از روش نمونه گیري غیراحتمالی در دسترس و به کمک جدول کوکران جامعه محدود تعداد 384 کارمند به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت جمع آوري دادهها از پرسشنامه ي استاندارد هائو و همکاران (2013) استفاده شد. اطلاعات حاصل از آنها در قالب یک الگوي علی با استفاده از نرم افزار SMART-PLS آزمون شد و نتایج نشان داد که تمایل به اشتراك گذاري دانش ضمنی و صریح را به صورت معناداري تبیین می کند. نتایج همچنین نشان داد که پاداش هاي سازمانی بر تمایل کارکنان براي اشتراك گذاري دانش صریح و دانش آشکار داراي تأثیر مثبت است. در نهایت نتایج نشان داد که متغیرهاي لذت و رضایت و اهداف اجتماعی و اعتماد اجتماعی در بهبود تمایل کارکنان جهت اشتراك گذاري دانش صریح و ضمنی، تأثیر معناداري دارد اما متغیر همکاری متقابل و روابط اجتماعی بر تمایل کارکنان جهت اشتراك گذاري دانش صریح تاثیری منفی در صورتی که بر تمایل کارکنان جهت اشتراک گذاری دانش ضمنی تاثیری مثبت و معنادار دارد.
كلمات كليدي : : دانش ضمنی، دانش صریح، انگیزش فردي، سرمایه اجتماعی  
تاريخ دفاع : 1398-11-3