بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950182511
نویسنده : محمدرضا سالاری پور
عنوان پایان نامه : تاثیر مداخله های توسعه منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی باتوجه به نقش شایستگی های کارکنان (مورد مطالعه: شرکتهای تولید کننده شهرک صنعتی شهر رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر مریم اوشک سرایی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر مداخله های توسعه منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی باتوجه به نقش شایستگی های کارکنان است. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده¬ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی شرکتهای تولید کننده شهرک صنعتی شهر رشت با تعداد 300 شرکت فعال می باشند و محقق با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی ساده تعداد 175 شرکت را انتخاب نموده و پرسشنامه را بین مدیران توزیع نمود. در نهایت پرسشنامه¬ها جمع¬آوری و داده¬ها با استفاده از نرم افزار SPSS وLisrel 8.58 مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. با تجزیه و تحلیل داده¬ها مشخص گردید در سطح 95% آموزش، توسعه شغل و مدیریت عملکرد بر شایستگی کارکنان شرکتهای تولید کننده شهرک صنعتی رشت تاثیر معناداری دارد؛ و همچنین شایستگی کارکنان بر اثربخشی سازمانی شرکتهای تولید کننده شهرک صنعتی رشت تاثیر معناداری دارد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: توسعه منابع انسانی، شایستگی کارکنان، اثربخشی سازمانی و شرکتهای تولید کننده شهرک صنعتی شهر رشت.
تاريخ دفاع : 1397-6-19