بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930511316
نویسنده : شیوا امیدی
عنوان پایان نامه : رابطه بین مهارت های اجتماعی، سبک های ابراز هیجان، بدریخت انگاری با عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر لیلا مقتدر,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : ,
چكيده : هدف: یکی از مهمترین مهارت¬ها توانایی افراد در حل تعارض، برخورداری از صفت خودکنترلی است، افرادی که می توانند هدف¬های واقع گرایانه را اولویت بندی کنند و در زمان تصمیم گیری میان عواطف و عقل تعادل برقرار کنند. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه بین مهارت های اجتماعی، سبک های ابراز هیجان، بدریخت انگاری با عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان می باشد. روش: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی و جامعه آماري پژوهش حاضر، عبارت است کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رودبار در سال تحصیلی 95-1394 می باشند. تعداد این دانش آموزان 400 نفر در دو مدرسه شهرستان رودبار بودند كه با استفاده از جدول كرجسي مورگان 120 نفر بدست آمده است و با استفاده از پرسشنامه ی مقیاس ابرازگري هيجاني(EEQ) کینگ و آمونز(1990)، مهارت های اجتماعی ایندربیتزن و فوستر (1992)، پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلون، آکسوم و پوری (2005) ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از رگرسیون و همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار spss 18 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج به دست آمده با استفاده از شاخص آماری تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که شاخص مهارت های اجتماعی توانسته است عملکرد تحصیلی را پیش بینی کند. (01/0>P) نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین مهارت اجتماعی و سبک های ابراز هیجان با عملکرد تحصیلی در سطح (01/0>P) رابطه معنی داری وجود دارد. اما بین بدریخت انگاری و عملکرد تحصیلی رابطه معنادار نبود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج باید گفت دانش آموزانی که از مهارتهای اجتماعی و راهبردهای تنظیم هیجانی بالاتری برخوردارند، به احتمال بیشتری خودکنترلی بالایی در زمینه نگرانی از ظاهر بدنی خود و در نهایت عملکرد تحصیلی خوبی خواهند داشت.
كلمات كليدي : مهارت های اجتماعی، سبک های ابراز هیجان، بدریخت انگاری، عملکرد تحصیلی
تاريخ دفاع : 1395-05-25