بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930700563
نویسنده : یعقوب پوراحمد سیاهمزگی
عنوان پایان نامه : تاثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش کارآفرینی با تاکید بر نقش میانجی قابلیت‌های پویا در شرکت‌های تابعه سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سعید باقرسلیمی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش کارآفرینی با تاکید بر نقش میانجی قابلیت‌های پویا در شرکت‌های تابعه سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، 92 نفر از مدیران ارشد (شامل مدیرعامل، معاونین و مدیران سطح بالا همچون مدیر بخش اداری، مالی و پشتیبانی) کلیه شرکت‌ها، سازمان‌ها و ادارات زیرمجموعه جهاد کشاورزی استان گیلان بودند. ابزار اندازه‌گیری تحقیق حاضر پرسشنامه و نحوه توزیع آن به صورت میدانی بوده است. از آنجایی که سطح تحلیل تحقیق حاضر سازمانی بوده، از تمامی افراد جامعه آماری به عنوان نمونه استفاده گردید و به همین دلیل از هیچ روش نمونه‌گیری استفاده نشد. در نهایت 82 پرسشنامه صحیح توسط محقق دریافت گردید. روایی و پایی سوالات پرسشنامه نیز پس از تایید استاد راهنما و سنجش نمونه اولیه مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از آزمون مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای SPSS-25 و PLS-3 استفاده شد. نتایج یافته‌های تحقیق بیانگر آن بود که تمامی ابعاد سرمایه اجتماعی (ساختاری، رابطه‌ای و شناختی) تاثیر مثبت و معناداری بر گرایش کارآفرینانه و نیز قابلیت های پویا دارند. همچنین مشخص گردید که قابلیت‌های پویا نیز رابطه مثبت و معناداری با گرایش کارآفرینانه دارد. در نهایت، نتایج نشان داد که قابلیت‌های پویا نقش میانجی در رابطه میان سرمایه اجتماعی (ساختاری، رابطه‌ای و شناختی) و گرایش کارآفرینانه ایفا می‌کند. از نتایج تحقیق حاضر می‌توان به منظور بهبود شرکت‌های وابسته و پیوسته سازمان جهاد کشاورزی و سایر شرکت‌های دارای گرایش‌های کارآفرینانه بهره برد.
كلمات كليدي : گرایش کارآفرینی، سرمایه اجتماعی، قابلیت‌های پویا، سازمان جهاد کشاورزی
تاريخ دفاع : 1398-6-10