بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911051427
نویسنده : هانیه مرادی صومعه سرایی
عنوان پایان نامه : طراحی مجموعه تفریحی،توریستی ساحلی انزلی با رویکرد همسو با طبیعت
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , مهسا دلشاد سیاهکلی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﻮان ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ در ﺷﻬﺮ انزلی و ﺗﺤﻘﻴﻖ در اﻳﻦ زمینه ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﺷﻬﺮ انزلی اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ را ﻧﺪارﻳﻢ.و ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺠﻤﻊ اﻓﺮاد ﺟﺸﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻨﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.در شهرهای اﻣﺮوزي ﻣﺮدم ﻣﺠﺎﻟﻲ ﻧﻤﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ با ﺟﻤﻊ ﺑﻮدن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ، ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ زﻣﺎن در ﮔﺬر اﺳﺖ. آن چه ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻀﺎي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز ﺑﻪ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎﻳﻲ در ﺷﻬﺮ ﻣﺎ اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪان داﺷﺘﻦ ﻓﻀﺎي ﺗﺠﻤﻊ اﺳﺖ . ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻗﻠﺐ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺎﺗﻮﻗﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺷﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮرﻳﺴﺖ ﻫﺎ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت ﻳﮕﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ،ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ وﺑﻠﻮغ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻓﻜﺮي اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ وعدم ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﻤﺴﺎز ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﺗﻬﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ آﻳﻨﺪه ﻣﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آورد. در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻤﺪه آن ﻫﺎ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ و زﻳﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ (بازار،رﺳﺘﻮران ﻫﺎ ،ﻛﺎﻓﻲ ﺷﺎپ ،آمفی تاتر روباز،فضای ورزشی،بازیهای آبی و...) دارد وﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ و روﻳکرد توجه به طبیعت طراحی می گردد . ﭘﺮﺳﺸﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺮاي آن دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺴﺘﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ: ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ در ﺷﻬﺮانزلی ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ طراحی ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻧﻴﺎز ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﺗﻮرﻳﺴﻢ شده وﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﻢ واز ﻃﺮﻓﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺷﻬﺮ ﭘﺎﺗﻮﻗﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﻤﻊ اﻓﺮاد ﺧﻠﻖ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و ﻫﻤﺴﺎز ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺗﻮرﻳﺴﻢ را ﭘﺮ ﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت آن ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ رﺳﺘﻮران ﻫﺎ، آﻣﻔﻲ ﺗﺌﺎﺗﺮروباز، کافی شاپ،آلاچیق و...طراحی شده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز تمام اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻓﺮدي از ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮد از اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ﭘﺲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺨﺎﻃﺐ آن ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ - ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي آن ﻫﺎ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﻫا روي ﺗﻌﺎﻣﻼت و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ هم. - ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ارﺗﺒﺎط آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮدي و ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي آن ﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﺸﺎن در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻌﻤﺎري طبیعت گرا و اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎرﺑﺮدي از اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻛﺮده و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﻓﺮاﻏﺘﻲ و ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻓﺸﺮده از ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻲ ﻓﻌﺎل ﺷﻬﺮي ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﻋﺎﺗﻲ ﺧﻮش ﺑﺮاي ﻋﺎم ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺳﺒﺰ اﻣﻦ و راﺣﺖ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ در دل آن رﺧﻨﻪ ﻛﺮده و ﻣﺮدم ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ اي ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ در اﻳﻦ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﻛﻨﻨﺪ. ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ در آن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.
كلمات كليدي : گردشگری،فضای تعاملات اجتماعی،معماری طبیعت گرا،همسویی با اقلیم
تاريخ دفاع : 1395-06-24